rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2008 Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2008

Uchwała Nr XXVI/95/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kadencji Rady Gminy 2006-2010

Uchwała Nr XXVII/94/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/93/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej przez gminy Racibórz, Krzyżanowice, Kornowac

Uchwała Nr XXVII/92/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego marki STAR A-29 nr rej. SRC – 11SL, rok produkcji 1977 z OSP Zabełków

Uchwała Nr XXVII/91/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie

Uchwała Nr XXVII/90/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XVII/89/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr XXVII/88/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr XXVII/87/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVII/86/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXVII/85/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXVII/84/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/83/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Połączenie historycznej części miasta Bohumin z miejscowością Chałupki – zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi i chodników” / „Napojení historické části města Bohumína na obec Chalupki-zajiątění dopravní dostupnosti vybudováním komunikace a chodníků“ złożonego w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Uchwała Nr XXV/82/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Uchwały Nr XXV/81/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

Uchwała Nr XXV/80/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXV/79/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Z Europassem do Europy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXV/78/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/77/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenie zgody na kupno nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/76/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy Hotelu ZAMEK w Chałupkach

Uchwała Nr XXIV/75/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/74/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/73/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XXIV/72/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/71/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/70/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/69/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/68/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Krzyżanowice

Uchwała Nr XXIII/67/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Gminą Krzyżanowice – Partnerem Wiodącym
i Gminą Pist (Republika Czeska) Partnerem w zakresie współpracy w ramach projektu  „Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza”

Uchwała Nr XXIII/66/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Bohumin (Republika Czeska) – Partnerem Wiodącym i Gminą Krzyżanowice - Partnerem w zakresie współpracy w ramach projektu „Połączenie historycznej części miasta Bohumin z miejscowością Chałupki – zapewnienie dostępności komunikacyjnej przez budowę drogi i chodników”

Uchwała Nr XXIII/65/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.

Uchwała Nr XXIII/64/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIII/63/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzyżanowice górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXII/62/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Gminą Pist (Republika Czeska) – Partnerem Wiodącym i Gminą Krzyżanowice - Partnerem w zakresie współpracy w ramach projektu „Informacyjne i kulturalne Centrum Pist”

Uchwała Nr XXII/61/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Bohumin (Republika Czeska) – Partnerem Wiodącym i Gminą Krzyżanowice - Partnerem w zakresie współpracy w ramach projektu „Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy”

Uchwała Nr XXII/60/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Krzyżanowice

Uchwała Nr XXII/59/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XXII/58/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XX/57/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XXII/56/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr XXII/55/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr XXII/54/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/53/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie inkasa podatków i opłat

Uchwała Nr XXII/52/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Twoja szansa” – programu aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Krzyżanowice, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XXII/51/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/50/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/49/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

             Załącznik do uchwały Nr XXI/49/08 Rady Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XXI/48/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa śląskiego

Uchwała Nr XXI/47/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krzyżanowice - Bohumin” dla budowy kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr XX/46/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XX/45/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/44/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Krzyżanowice wkładów pieniężnych do  Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie 

Uchwała Nr XX/43/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XX/42/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Krzyżanowice z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania

Uchwała Nr XIX/41/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wydania opinii do proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz przebiegu ich granic na terenie Wielikąt i Ligota Tworkowska

Uchwała Nr XIX/40/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania z udziałem Gminy Krzyżanwowice jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawicielom Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli

Uchwała Nr XIX/39/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/38/08  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie Krzyżanowice

Uchwała Nr XVIII/37/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno – przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom

Uchwała Nr XVIII/35/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XVIII/34/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XVIII/33/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007

Uchwała Nr XVIII/32/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XVIII/31/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2007 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XVIII/30/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/29/08  Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2007 rok

Uchwała Nr XVII/28/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/18/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o. o. z siedzibą w Roszkowie

Uchwała Nr XVII/27/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki nr 446 k.m. 1 położonej w Chałupkach

Uchwała Nr XVII/26/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr XVII/25/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/24/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Racibórz” dla budowy kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XVII/23/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 

                      Załącznik do uchwały Nr XVII/23/08 Rady Gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XVII/22/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia  03 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice”

Uchwała Nr XVII/21/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XVII/20/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XVI/19/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy – Partnerem Wiodącym Gminą Ha» (Republika Czeska) i Gminą Krzyżanowice Partnerem projektu o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Uchwała Nr XVI/18/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie

Uchwała Nr XVI/17/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia  28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr XVI/16/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XV/15/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy

Uchwała Nr XV/14/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady

Uchwała nr XV/13/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego stałej komisji rady gminy

Uchwała Nr XV/12/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/11/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/10/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy

Uchwała nr XV/9/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/8/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/7/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr XV/6/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przeniesienia i lokalizacji pomnika npor. Stefana Vajdy w Tworkowie

Uchwała Nr XV/5/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XIII/84/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr XV/4/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Uchwała Nr XV/3/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XV/2/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr XV/1/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rokUdostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2012-07-31 13:14:02
Czas wytworzenia: 2012-07-31 13:13:48
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2012-07-31 13:14:03)
Odwiedzin na tej stronie: 4766 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM