rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Uchwały i zarządzenia Uchwały Rady Gminy Rok 2011 Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Rok 2011

Znaleziono 81 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2011

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2011
URG_XII_81_11.pdf [] Uchwała Nr 0007.XII.81.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krzyżanowice 121 KB
URG_XII_80_11.pdf [121 KB] Uchwała Nr 0007.XII.80.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2011 roku w/s przyjęcia " Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice na lata 2012-2014" 1.67 MB
URG_XII_79_11.pdf [1.67 MB] Uchwała Nr 0007.XII.79.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dni 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 184 KB
URG_XII_78_11.pdf [184 KB] Uchwała Nr 0007.XII.78.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice 190 KB
URG_XII_77_11.pdf [190 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.77.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 1013 KB
URG_XII_76_11.pdf [1013 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.76.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla któ 226 KB
URG_XII_75_11.pdf [226 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XII.75.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w/suchwalenia opłat z obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 151 KB
URG_XII_74_11.pdf [151 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.74.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.12.2011 r. w/s ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystankówkomunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice. 1013 KB
URG_XII_73_11.pdf [1013 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.73.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanow 137 KB
URG_XII_72_11.pdf [137 KB] U C H W A Ł A Nr 0007.XII.72.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 181 KB
URG_XII_71_11.pdf [181 KB] UCHWAŁA NR 0007.XII.71.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29.12. 2011 r. w/s zmian w uchwale Nr 0007.XI.56.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2011 roku w/s: okreslenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 1014 KB
URG_XII_70_11.pdf [1014 KB] Uchwała Nr 0007.XII.70.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2011 roku w/s ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 382 KB
URG_XII_69_11.pdf [382 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XII.69.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2011 roku w/s zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015 374 KB
URG_XII_68_11.pdf [374 KB] UCHWAŁA Nr 0007.XII.68.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 733 KB
URG_XII_67_11.pdf [733 KB] Uchwała Nr 0007.XII.67.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 146 KB
URG_XII_66_11.pdf [146 KB] Uchwała Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016 1.18 MB
URG_XII_65_11.pdf [1.18 MB] UCHWAŁA NR 0007.XII.65.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 rok 1.68 MB
URG_XI_64_11.pdf [1.68 MB] Uchwała nr 0007.XI.64.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie skargi Pana Joachima Kasza Na 118 KB
URG_XI_63_11.pdf [118 KB] Uchwała Nr 0007.XI.63.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 24.22.2011 r. w/sprzyjęcia Programu wspólpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadącymi działalność pożytku publicznegona 2012 rok. 118 KB
URG_XI_62_11.pdf [118 KB] Uchwała NR 0007.XI.62.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dn. 24.11.2011r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie plac 119 KB
URG_XI_61_11.pdf [119 KB] Uchwała Nr 0007.XI.61.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2011 r w/s przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 193 KB
URG_XI_60_11.pdf [193 KB] Uchwała Nr 0007.XI.60.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2011r. w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na 598 KB
URG_XI_59_11.pdf [598 KB] Uchwała NR 0007.XI.59.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2011r.w/s określenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 2.51 MB
URG_XI_58_11.pdf [2.51 MB] Uchwała NR 0007.XI.58.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.112011 r.w/ wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2012 rok. 1.18 MB
URG_XI_57_11.pdf [1.18 MB] Uchwała Nr 0007.XI.57.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.11.2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. Na 1013 KB
URG_XI_56_11.pdf [1013 KB] Uchwała NR 0007.XI.56.2011 Rady Gminy Krzyżanowicez dnia 24.11. 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 1017 KB
URG_X_55_11.pdf [1017 KB] Uchwała nr 0007.X.55.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.10.2011r w/s uchylenia Uchwały Nr 0007.IX.50.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09. 2011r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizacji projektu pn.: "Popra 119 KB
URG_X_54_11.pdf [119 KB] UCHWAŁA Nr 0007.X.54.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.X.2011r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.X.2010 roku w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015 377 KB
URG_X_53_11.pdf [377 KB] UCHWAŁA Nr 0007.X.53.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na 766 KB
URG_IX_52_11.pdf [766 KB] Uchwała Nr 0007.IX.52.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.09.2011 roku w/s ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Tworkowie 170 KB
URG_IX_51_11.pdf [170 KB] UCHWAŁA NR 0007.IX.51.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dn.29.09.2011r w/s wyrażenia woli zabezpieczenia środków zwrotnych zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. na realizację projektu "Kanalizacja Dorzecza Gó 130 KB
URG_IX_50_11.pdf [130 KB] Uchwała nr 0007.IX.50.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dn.29.09.2011r w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizacji projektu pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej DK 45 i DW 936 poprzez przebudowę ulicy Dworcowej w Krzyżanowicac 187 KB
URG_IX_49_11.pdf [187 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IX.49.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie 239 KB
URG_IX_48_11.pdf [239 KB] UCHWAŁA Nr 0007.IX.48.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na 764 KB
URG_IX_47.11.pdf [764 KB] Uchwała Nr 0007.IX.47.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: wyboru ławników 121 KB
URG_IX_46.11.pdf [121 KB] Uchwała Nr 0007.IX.46.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników 126 KB
URG_VIII_45_11.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.45.2011 RGK z dnia 25.08.2011 r.w/s zmiany Uchwały Nr IV/7/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą "Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice  130 KB
URG_VIII_44_11.pdf [130 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.44.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.08 2011 roku w/s zmiany Uchwały NR 0007.VII.28.2011 z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Pr 126 KB
URG_VIII_43_11.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.43.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lat 373 KB
URG_VIII_42_11.pdf [373 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.42.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie zmian w Uchwale NR 0007.VII.33.2011 z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 126 KB
URG_VIII_41_11.pdf [126 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.41.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 951 KB
URG_VIII_40_11.pdf [951 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.40.2011 RG Krzyżanowice z dn.25.08.2011 r.w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ześrodków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiskai a 698 KB
URG_VIII_39_11.pdf [698 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.39.2011 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 183 KB
URG_VIII_38_11.pdf [183 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VIII.38.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.082011 r w/s: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach iformacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w 126 KB
URG_VIII_37_11.pdf [126 KB] Uchwała Nr 0007.VIII.37.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 124 KB
URG_VIII_36_11.pdf [124 KB] UCHWAŁA NR 0007.VIII.36.2011 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 505 KB
URG_VIII_35_11.pdf [505 KB] Uchwała Nr 0007.VIII.35.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. 131 KB
URG_VIII_34_11.pdf [131 KB] Uchwała Nr 0007.VIII.34.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dn.25.08.2011 r. w/s dokonania przekształcenia SPZLA z/s w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, 128 KB
URG_VII_33_11.pdf [128 KB] UCHWAŁA NR 0007.VII.33.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 125 KB
URG_VII_32_11.pdf [125 KB] Uchwała Nr 0007.VII.32.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2011 r. w/s nadania nazwy ulicy miejscowości Krzyżanowice. 189 KB
URG_VII_31_11.pdf [189 KB] Uchwała Nr 0007.VII.31,2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02.06.2011 r. w/s uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 267 KB
URG_VII_30_11.pdf [267 KB] Uchwała Nr 0007.VII.30.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 2 czerwca 2011 roku w/s: Upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu. "IKAR" przeznaczonego do realizacji ze środków POWT Republika Czeska &# 351 KB
URG_VII_29_11.pdf [351 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.29.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Aktualizacja Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji" 125 KB
URG_VII_28_11.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.28.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie" 125 KB
URG_VII_27_11.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.27.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 549 KB
URG_VII_26_11.pdf [549 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.26.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 943 KB
URG_VII_25_11.pdf [943 KB] Uchwała Nr 0007.VII.25.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 rokuw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2010 rok 123 KB
URG_VII_24_11.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.24.2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 rokuw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2010 rok 121 KB
URG_VII_23_11.pdf [121 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.23.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2010 121 KB
URG_VII_22_11.pdf [121 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VII.22.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 122 KB
URG_VI_21_11.pdf [122 KB] UCHWAŁA NR 0007.VI.21.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Tworków 91 KB
URG_VI_20_11.pdf [91 KB] UCHWAŁA NR 0007.VI.20.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku w/s: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010. 282 KB
URG_VI_19_11.pdf [282 KB] Uchwała Nr 0007.VI.19.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku w/s zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015 372 KB
URG_VI_18_11.pdf [372 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VI.18.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 506 KB
URG_VI_17_11.pdf [506 KB] UCHWAŁA Nr 0007.VI.17.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 967 KB
URG_V_16_11.pdf [967 KB] UCHWAŁA Nr. 0007.V.16.2011 RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 31.03.2011r. w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 123 KB
URG_V_15_11.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.15.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03. 2011 roku w/s zmian w uchwale Nr XXXVI/66/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej 66 KB
URG_V_14_11.pdf [66 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.14.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/96/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: inkasa podatków i opłat 68 KB
URG_V_13_11.pdf [68 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.13.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krzyżanowice na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 134 KB
URG_V_12_11.pdf [134 KB] UCHWAŁA Nr 0007.V.12.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 504 KB
URG_IV_11_11.pdf [504 KB] Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02/2011 r w/s zmian w Uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015 755 KB
URG_IV_10_11.pdf [755 KB] UCHWAŁA Nr IV/10/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2011 roku w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 891 KB
URG_IV_9_11.pdf [891 KB] Uchwała Nr IV/9/2011 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 17.02.2011 r w/s zmiany Uchwały nr III/15/2010 RG Krzyżanowice z dnia 30.12.2010 r.dotyczącej programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 45 KB
URG_IV_8_11.pdf [45 KB] UCHWAŁA Nr IV/8/11 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2011 r w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach 125 KB
URG_IV_7_11.pdf [125 KB] UCHWAŁA Nr IV/7/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2011 roku w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą "Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice –Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" real 131 KB
URG_IV_6_11.pdf [131 KB] UCHWAŁA Nr IV/6/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2011 r w/szaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno &# 131 KB
URG_IV_5_11.pdf [131 KB] UCHWAŁA Nr IV/5/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02.2011 r w/s zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą "Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie" realizowa 130 KB
URG_IV_4_11.pdf [130 KB] UCHWAŁA Nr IV/4/2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02. 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 128 KB
URG_IV_3_11.pdf [128 KB] UCHWAŁA Nr IV/3/11 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17.02. 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 123 KB
URG_IV_2_11.pdf [123 KB] UCHWAŁA Nr IV/ 2 /2011Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 17 .02 2011 roku. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice . 128 KB
URG_IV_1_11.pdf [128 KB] UCHWAŁA NR IV/1/2011RADY GMINY Krzyżanowice z dnia 17.02 2011 r.w/s zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 123 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2011-01-14 12:58:38)
Odwiedzin na tej stronie: 5018 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM