rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dane Publiczne Informacje i ogłoszenia Inne ogloszenia i informacje 2017 Dzisiaj jest: Piątek, 12.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

2017

Znaleziono 60 plik(ów) do pobrania.

Inne ogłoszenia i informacje 2017

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Inne ogłoszenia i informacje 2017
gaz.pdf [] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.18.2017 z dnia 21.12.2017 r. w/s zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13.06.2017 r., nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn: 73 KB
gaz.pdf [73 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.43.2017 z 29.12.2017 w/s wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn -Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową" (...) 157 KB
kultura.pdf [157 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.12.2017 dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w obszarze: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku" 111 KB
sport.pdf [111 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2017 dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w obszarze: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018" 131 KB
caritas.pdf [131 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2017 dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w obszarze: " Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018" 82 KB
gaz.pdf [82 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 19.12.2017 r. w/s wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową" (...) 122 KB
lucyna9.pdf [122 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.12.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbieranie i odzysk odpadów"- zlokalizowanego na działkach nr 633/24, 633/25 a. m 3 w miejscowości Krzyżanowice 73 KB
lucyna1.pdf [73 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.12.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego Bieńkowice-zachód 1" 70 KB
lucyna.pdf [70 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 05.12.2017 r. dot. planowanej realizacji przedsięwzięcia pn: " Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany" 632 KB
gaz.pdf [632 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF XIII.747.18.2017 z 16.11.2017 w/s zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 13.06.2017 nr IFXIII.74711.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemn 60 KB
Ogloszenie_wszczeciu_postepowania.pdf [60 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.11.2017 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek "Alas Utex" Sp. z o.o. Roszków ul. Raciborska 42 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja 186 KB
Ogloszenie_wystapieniu_w_toku_2.pdf [186 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.11.2017 dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego "Bieńkowice- Zachód 1" 184 KB
ZWG_0050_198_2017.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.198.2017 z 23.20.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2017 roku 125 KB
protokol_ania.pdf [125 KB] Protokół z przeprowadzenia w dniu 05.10.2017 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - ETAP IVA 200 KB
ania_gaz.pdf [200 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 13.10.2017 r. w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle- Granica RP (Polska-Czechy) 141 KB
ania_plan.pdf [141 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice (...) 92 KB
Ogloszenie_uchwalenie_planu_etap_IIIA.pdf [92 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 17.10.2017 r. dot. uchwalenia przez Radę Gminy Krzyżanowice w dniu 28.09.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwz 1.18 MB
ZWG_0050_190_2017.pdf [1.18 MB] Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z 16.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 180 KB
magda.pdf [180 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12.10.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (...) 170 KB
danka.pdf [170 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.10.2017 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia "Programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami (...)" 484 KB
aurela.pdf [484 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.09.2017 o rozpoczęciu konsultacji społecznych w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 55 KB
ania_2.pdf [55 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.09.2017 dot. rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych (...) 1.96 MB
aniela.pdf [1.96 MB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.09.2017 dot. konsultacji projektu uchwały w/s zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXI.30.2017 z 29.06.17 w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy (...) 303 KB
renata_1.pdf [303 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. naboru wniosków o przyznanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysków 41 KB
ania.pdf [41 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2017 z dnia 05.09.2017 w/s sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji z dnia 28.08.2017 nr sprawy IFXIII 747.14.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP 60 KB
ania.pdf [60 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.14.2017 z dnia 28.08.2017 r. w/s ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy) (...)" 92 KB
ania.pdf [92 KB] Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.08.2017 r. w/s zawiadomienia stron o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego Postanowienia Nr 866/OS/2017 z 28.08.2017 r. znak: OS-WS.7322.70.2017 72 KB
ania.pdf [72 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 1.59 MB
Protokol_debaty_publiczne_etap_IIIA.pdf [1.59 MB] Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_139_2017.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2017 z 31.07.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za II kwartał 2017 roku 149 KB
oloszenie_onkursie_poprawiony_1.pdf [149 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach 291 KB
ania.pdf [291 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.14.2017 z dnia 27.07.2017 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gaz 121 KB
obwieszczenie_Wojewody_Slaskiego_z_dnia_12.07.2017.pdf [121 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12.07.2017 r. o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2381/OS/2017 z 10.07.2017 r. 90 KB
Obwieszczenie_decyzja_Marszalek_Wojewodztwa_Slaskiego_12.07.2017.pdf [90 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12.07.2017 r. w sprawie wydania przez Marszałka Województwa Śląskiego Decyzji nr 20381/OS/2017 z 10.07.2017 330 KB
ania_zalegle.pdf [330 KB] Obwieszczenie dot. wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania - etap IIIA 3.49 MB
ania_gaz.pdf [3.49 MB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.11.2017 z dnia 29.06.2017 dot. ustalenia lokalizacji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn: "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Granica RP (Polska-Czechy() wraz z tłocznią (...) 184 KB
ogloszenie_gaz_ania_michna.pdf [184 KB] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4231.1.2017.MK 1.11 z dnia 21.06.2017 dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa 64 KB
ogloszenie_cwik_2017_konsultacje.pdf [64 KB] Ogłoszenie z dnia 21.06.2017 dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
_kierownik_SPZLA.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice dot. konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach z siedzibą Krzyżanowice ul. Wyzwolenia 1 214 KB
Ogloszenie_po_konsultacjach_Os_2017.pdf [214 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.06.2017 r dot. wyników konsultacji społecznych 136 KB
aniela.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.06.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (...) 662 KB
renata.pdf [662 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020" 123 KB
danka.pdf [123 KB] Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 587 KB
ZWG_0050_80_2017.pdf [587 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z 11.05.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2016 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 513 KB
Obwieszczenie_wojewoda_10_05_2017.pdf [513 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.11.2017 z dnia 10 maja 2017r. w/s wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania "Gazociąg Kedzierzyn - Koźle - Granica RP wraz z tłocznią i stacją pomiarow 373 KB
Ogloszenie_po_konsultacjach_PONE_2017.pdf [373 KB] Ogłoszenie z dnia 30.03.2017 r. dot. wyników konsultacji projektu uchwały 135 KB
ZWG_0050_70_2017.pdf [135 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2017 z 25.04.2017 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za i kwartał 2017 roku 119 KB
obwieszczenie.pdf [119 KB] Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.18.2016 z dnia 09.03.2017 r. w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 4/2016 z dnia 28.09.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwesty 71 KB
ogloszenie_konsultacje_aniela_2017.pdf [71 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.03.2017 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych ka 483 KB
ZWG_0050_37_2017.pdf [483 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowad 220 KB
ZWG_0050_34_2017.pdf [220 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 288 KB
ZWG_0050_35_2017.pdf [288 KB] Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z 08.03.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 217 KB
Ogloszenie_decyzja_cycon.pdf [217 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.05.2017r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa obory na działce nr 156 w miejscowości Krzyżanowice 277 KB
ZWG_0050_25_2017.pdf [277 KB] Informacja Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.02.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2 286 KB
ogloszenie_spoleczenstwo_uchwala.pdf [286 KB] Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2 luty 2017r. dotyczące udziału społeczeństwa w konsultowaniu projektu uchwały 133 KB
ogloszneie_konsultacje_drzewa.pdf [133 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 2.02.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały 211 KB
Owbieszczenie_krzyzanowice.pdf [211 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego nr SE.V.604.21.2016 z dnia 16.01.2017r. 1024 KB
Obwieszczenie_roszkow.pdf [1024 KB] Obwieszczenie Starosty Raciborskiego nr SE.V.604.20.2016 z 16.01.2017r. 1013 KB
ZWG_0050_6_2017.pdf [1013 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowic 136 KB
ZWG_0050_5_2017.pdf [136 KB] Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 10.01.2017 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice (...) 189 KB
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-01-11 22:53:10)
Odwiedzin na tej stronie: 2858 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM