rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Referaty urzędu Referat Organizacyjny Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Referat Organizacyjny

Kierownik: Małgorzata Krzemien

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 8:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

 Adres e-mail

Kierownik Referatu (Sekretarz Gminy)

 nr 16

127

sekretarz@krzyzanowice.pl
Sekretariat Wójta

nr 19

106

sekretariat@krzyzanowice
Obsługa Rady Gminy

nr 23

139

biurorady@krzyzanowice.pl
Dział Kadr

nr 15

124

ug@krzyzanowice.pl
Dział Obsługi

nr 15

124

organizacyjny@krzyzanowice.pl
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności

nr 22

128

ewidencja@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. przygotowanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
  5. zabezpieczenie techniczno-organizacyjne stałych i doraźnych dyżurów ustalonych przez Wójta,
  6. prenumerata czasopism,
  7. prowadzenie i udostępnianie zainteresowanym mieszkańcom zbioru przepisów prawnych,
  8. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  9. prowadzenie archiwum zakładowego,
  10. wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia oświadczeń w innych sprawach indywidualnych obywateli określonych w odrębnych przepisach,
  11. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
 2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
  1. prowadzenie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  2. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe umieszczanie opłat z tym związanych,
  3. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  4. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  5. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  6. nadzorowanie pracy pracowników obsługi w zakresie utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  7. wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem prazy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy
  4. zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  6. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  7. organizowanie i prowadzenie przeglądów kadrowych,
  8. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  9. ewidencja czasu pracy pracowników,
  10. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
 4. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne Rady, a w szczególności:
  1. pomoc merytoryczna i prawna Radnym w wypełnieniu mandatu,
  2. przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  3. przekazywanie do realizacji interpelacji i wniosków Radnych oraz czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi,
  4. nadzór na wykonywaniem uchwał organów Gminy,
  5. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
  6. przekazywanie korespondencji do i os rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  7. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  8. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
  9. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
  10. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  11. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  12. organizowanie szkoleń radnych.
 5. Wykonywanie działań z zakresu spraw obywatelskich, a w szczególności:
  1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
  2. wydawanie decyzji zezwalających na pobyt w strefie nadgranicznej,
  3. prowadzenie stałego rejestru wyborców dla Gminy,
  4. postepowań cywilnych i karnych, w tym:
   1. wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
   2. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
   3. udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
   4. przyjmowanie obwieszczeń.
  5. przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach,
  6. udzielania pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.
 6. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
  1. okresowa analiza bhp,
  2. stwierdzenie zagrożeń zawodowych,
  3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  5. przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
  6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  7. udział w dochodzeniach powypadkowych.
 7. Zapewnienie wykonywania czynności przez obsługę prawną Urzędu oraz nadzór jej wykonania.
 8. Udział w przeprowadzeniu i pracach przygotowawczych wyborów, referendum i spisów.


Udostępniający: Sandra Hanka
Wytwarzający/Odpowiadający: Sandra Hanka
Czas udostępnienia: 2017-11-03 13:11:58
Czas wytworzenia: 2017-11-03 13:11:48
Ostatnia zmiana: Hanka Sandra (2017-11-03 13:11:59)
Odwiedzin na tej stronie: 6786 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM