rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Referaty urzędu Referat Gospodarki Przestrzennej Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik: Monika Szczęsny

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Kierownik Referatu

nr 14

135

infrastruktura@krzyzanowice.pl
Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Terenowa

nr 10

141

gospodarka@krzyzanowice.pl
Inwestycje i Remonty

nr 18

149

inwestycje@krzyzanowice.pl
Drogownictwo

nr 13 

123 

drogownictwo@krzyzanowice  
Zamówienia Publiczne

nr 13

120

zamówienia@krzyzanowice.pl
Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie 

nr 18 

125 

nadzor1@krzyzanowice.pl  Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki przestrzennej należą:

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności:
  1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o zgodności planowanych zmian sposobu użytkowania nieruchomości, postanowień w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
  8. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  9. wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
  10. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach nie posiadających planu miejscowego,
  11. prowadzenie rejestru decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  12. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
  13. prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
  14. utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w tym dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 2. Zarządzanie drogami gminnymi, a w szczególności:
  1. projektowanie przebiegu dróg,
  2. realizacja zimowego utrzymania dróg,
  3. budowę, modernizację, utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i ochronę dróg, mostów i przepustów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego,
  4. koordynacja robót w pasie drogowym.
  5. wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z gospodarką drogową,
  6. koordynację i obsługę współpracy z innymi zarządami dróg publicznych,
  7. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
  8. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do poszczególnych kategorii.
 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów, koordynacja oraz realizacja programów rozwoju Gminy w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
  2. bilansowanie potrzeb w zakresie realizacji zadań gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
  3. przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki komunalnej mieszkaniowej (pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym),
  4. opracowywanie bilansu potrzeb mieszkaniowych gminy i założeń do programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  5. administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym,
  6. przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych, oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  7. przygotowanie zarządzeń w sprawie stawek czynszów za lokale mieszkalne.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem budowlanym prac wykonywanych przez gminę, a w szczególności:
  1. prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
  2. dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej,
  3. kontrola zgodności realizacji robót z projektami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ślepych oraz kosztorysów inwestorskich,
  5. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w tym inwestycji realizatorskich z dofinansowania funduszy zewnętrznych,
  6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
  7. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,
  8. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zabytków, oraz ruchomości i nieruchomości dóbr kultury.
 6. Koordynacja postepowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów,
  2. opiniowania zamówień publicznych udzielanych przez Gminę,
  3. przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy w ramach prac w komisji przetargowej,
  4. opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
  5. prowadzenie ewidencji udzielanych przez Gminę zamówień publicznych,
  6. przeprowadzania analiz i opracowywania sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
 7. Administrowanie przejściami granicznymi.
 8. Prowadzenie zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego, środków sołeckich.


Udostępniający: Małgorzata Cichoń
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Cichoń
Czas udostępnienia: 2021-09-21 13:41:18
Czas wytworzenia: 2021-09-21 13:41:03
Ostatnia zmiana: Cichoń Małgorzata (2021-09-21 13:41:18)
Odwiedzin na tej stronie: 7619 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM