rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Referaty urzędu Referat Budżetu i Finansów Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 
Referat Budżetu i Finansów

Kierownik: Halina Bańczyk

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 8:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy)

nr 12

138

skarbnik@krzyzanowice.pl
Główny Księgowy

nr 9

150

budzet@krzyzanowice.pl
Księgowość Budżetowa

nr 9

136

ksiegowosc@krzyzanowice.pl
Księgowość budżetowa

nr 9

136

ksiegowosc1@krzyzanowice.pl
Kasa

nr 1

145

kasa@krzyzanowice.pl
Księgowość Podatkowa

nr 1

137

podatki3@krzyzanowice.pl
Podatki i Opłaty Lokalne

nr 2

147

podatki@krzyzanowice.pl
Podatki i Opłaty Lokalne

nr 2

148

podatki2@krzyzanowice.pl
Podatek VAT

nr 1

121

vat@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz jego zmian w formie uchwał i zarządzeń.
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości, a w szczególności:
  1. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
  2. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  4. sprawozdanie z kontroli wydatkowanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
  5. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  6. nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, wycena aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  8. przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
  9. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz weryfikacja deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. wydawanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 6. Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
 9. Wykonywanie czynności z zakresu udzielanych dotacji e tym m. in. przygotowywania umów, rozliczeń, dotacji  kontroli wykorzystania środków.


Udostępniający: Małgorzata Cichoń
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Cichoń
Czas udostępnienia: 2021-09-21 13:39:59
Czas wytworzenia: 2021-09-21 13:39:30
Ostatnia zmiana: Cichoń Małgorzata (2021-09-21 13:39:59)
Odwiedzin na tej stronie: 6504 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM