rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Nabór pracowników Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.10.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Nabór pracowników

Ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYŻANOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO :

 

Asystent rodziny


1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

2. Liczba miejsc: 1

3. Przewidywany termin zawarcia umowy: sierpień 2018 r.

4. Forma i czas zatrudnienia: Umowa – zlecenie,   sierpień- grudzień 2018r.
Możliwe kontynuowanie umowy w 2019r.

 
5. Wymagania: na podst . ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
-  posiada umiejętność podejmowania decyzji;
-  ma poczucie odpowiedzialności; 
 
6. Wymagania dodatkowe:
-  wysoka kultura osobista,
-  znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
-  umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
-  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
-  umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
-  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
-  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
-  kreatywność, odporność na stres,
-  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
-  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
-  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Asystent rodziny:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
-  wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
-  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
-  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
-  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
-  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
-  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

8. Wymagane dokumenty:
-  aktualne CV,
-  list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
-  kserokopię dowodu osobistego,
-  oświadczenie o niekaralności następującej treści:
"Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)."
-  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta rodzinny na rzecz realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."
-  oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
"Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona".


 Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2018-08-24 09:36:25
Czas wytworzenia: 2018-08-20 12:05:14
Ostatnia zmiana: OPS (2018-10-15 13:16:34)
Odwiedzin na tej stronie: 2884 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM