rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Nabór pracowników Dzisiaj jest: Czwartek, 24.05.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Nabór pracowników

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KRZYŻANOWICE

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta – umowa na czas zastępstwa

 

Główne obowiązki:

-       przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze oraz weryfikacja zaświadczeń
i załączników do składanych wniosków;

-       przygotowywanie projektów decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych;

-       kontrola i weryfikacja terminu przyznanych świadczeń rodzinnych;

-       weryfikacja decyzji o przyznanych świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;

-       w przypadku nienależnie pobranych świadczeń- przygotowanie dokumentacji do zwrotu, potrąceń bądź egzekucji nienależnie pobranych świadczeń;

-       przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych;

-       przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

-        

Wymagania niezbędne:

·      wykształcenie średnie lub wyższe

·      biegła obsługa komputera w zakresie edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego (MS Word, MS Excel),

·      znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·      znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

·      znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

·      znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego,

·      odpowiedzialność, skrupulatność,

·      korzystanie z pełni praw publicznych,

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

·      znajomość obsługi systemu informatycznego Familia

·      znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

·      umiejętność dobrej organizacji pracy.

·      w staż pracy w komórce organizacyjnej realizującej zadania związane z świadczeniami rodzinnymi lub świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV i list motywacyjny,

·      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

·      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw publicznych,

·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 25-05-2018r. do godz. 13:00  dokumenty należy złożyć

w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie

ul. Zamkowa 50   47- 451 Tworków

w pokoju nr 1(I piętro).

Przy ofertach wysłanych pocztą liczy się termin dostarczenia do OPS.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”.

 

Inne informacje:

·      informacja o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie upowszechniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka, kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.

·       z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze 1 etatu.

 

 


 

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie

                  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYŻANOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO :

 

Asystent rodziny


1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

2. Liczba miejsc: 1

3. Przewidywany termin zawarcia umowy: maj 2018 r.

4. Forma i czas zatrudnienia: Umowa – zlecenie,   maj- grudzień 2018r.
 
5. Wymagania: na podst . ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
-  posiada umiejętność podejmowania decyzji;
-  ma poczucie odpowiedzialności; 
 
6. Wymagania dodatkowe:
-  wysoka kultura osobista,
-  znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
-  umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
-  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
-  umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
-  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
-  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
-  kreatywność, odporność na stres,
-  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
-  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
-  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Asystent rodziny:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
-  wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
-  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
-  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
-  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
-  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
-  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm. ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

8. Wymagane dokumenty:
-  aktualne CV,
-  list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
-  kserokopię dowodu osobistego,

-  oświadczenie o niekaralności następującej treści:
"Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)."

-  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta rodzinny na rzecz realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

-  oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
"Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona".Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2018-05-15 13:03:26
Czas wytworzenia: 2018-05-15 12:55:04
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2018-05-15 13:03:26)
Odwiedzin na tej stronie: 2684 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM