rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciwdziałanie przemocy Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Przeciwdziałanie przemocy


Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (...), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc
w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

Cechy charakterystyczne przemocy

 • intencjonalność – jest zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie
  i podporządkowanie osoby,
 • nierówność sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • naruszanie praw i dóbr osobistych – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
 • powodowanie cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 W ramach ustawy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
  i rodzinnego,
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
 4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
  z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie (...)

 PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tę procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.VII.31.2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice nr 0050.32.2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice.Udostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2020-11-24 21:43:54
Czas wytworzenia: 2020-11-24 21:42:39
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2020-11-24 21:43:54)
Odwiedzin na tej stronie: 1933 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM