rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Gmina Jednostki Organizacyjne Gminy Gminny Zespół Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Statut Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Statut

Postanowienia ogólne


§ 1

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach zwany dalej „Zespołem”, jest gminną jednostką organizacyjną integrującą działalność wszystkich placówek oświaty, kultury sportu i turystyki na terenie Gminy.


§ 2

Zespół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 106 poz. 496 z późniejszymi zmianami),

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz.357 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81 poz. 889 z 2001r. z późniejszymi zmianami),

7. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami),

8. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami),

9. Uchwały Nr IV/30/98 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

10. Niniejszego Statutu.§ 3

1. Terenem działania Zespołu jest Gmina Krzyżanowice.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Tworkowie, ul. Zamkowa 48.


Cele i zakres działania


§ 4

Podstawowym celem działalności Zespołu jest zapewnienie warunków do kształcenia, wychowania, opieki, sportu, rekreacji oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.§ 5

1. Zespół zakresem działania obejmuje:

1) placówki oświatowe (przedszkola i szkoły)

2) placówki kultury (świetlice i biblioteki)

3) obiekty rekreacyjne

4) koła i kluby sportowe

2. Organizację, zakres działania, obowiązki szczegółowe, zasady współdziałania wszystkich placówek określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora

3. Strukturę organizacyjną określa Załącznik Nr 1

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Gminy, któremu dyrektor przedstawia okresowe sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej.

5. Ze względu na postanowienia Ustawy o bibliotekach nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna informując o uwagach i zaleceniach Zarząd Gminy i Dyrektora Zespołu.

6. Ze względu na postanowienia Ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny nad szkołami prowadzi Kurator Oświaty.
Zadania Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki


§ 6

1. Zespół realizuje zadania w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki.

2. Zespół prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z ustawami, założeniami i możliwościami Gminy określonymi w rocznym i perspektywicznym planie Rady Gminy, a w szczególności:

1) stałą obsługę finansowo – księgową oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w zakresie placówek wymienionych w §5 ust.1 pkt1-2,

2) prowadzenie dokumentacji podstawowej,

3) prowadzenie inwestycji i remontów,

4) nadzór administracyjny,

5) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,

6) inspirowanie mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego i sportowego,

7) zaspakajanie twórczych potrzeb poprzez tworzenie szerokiej gamy działalności (zespoły, koła),

8) otoczenie opieką amatorskich ruchów artystycznych,

9) prowadzenie działalności wydawniczej poprzez wydawanie gazety „Krzyżanowickie Gminne Wieści”,

10) popularyzowanie miejscowych twórców,

11) organizowanie odpłatnych usług w zakresie:

a) prowadzenie kursów i zabaw,

b) wynajmu sal,

c) występów zespołów,

12) zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa,

13) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

14) udostępnianie zbiorów w czytelniach i wypożyczanie ich poza biblioteki,

15) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

16) współdziałanie z bibliotekami innych sieci,

17) udzielanie bibliotekarzom pomocy instruktażowej poprzez prowadzenie szkoleń – pracami merytorycznymi bibliotek i punktów bibliotecznych kieruje starszy bibliotekarz,

18) zacieśnienie współpracy sportu szkolnego z klubami i kołami LKS,

19) tworzenie nowych sekcji sportowych.§ 7

1. Zespół realizuje swoje zadania wykorzystując sieć istniejących placówek oświaty, kultury i sportu oraz współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, w tym z Towarzystwem Kulturalno – Oświatowym Niemców na terenie Gminy.

2. Zespół współpracuje także na zewnątrz z instytucjami kultury, ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi i gminami partnerskimi w kraju i za granicą.
Organy zarządzające i doradcze


§ 8

1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności zespołu, jest odpowiedzialny za wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia Zarząd Gminy, a Wójt Gminy nawiązuje z nim stosunek pracy.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu.

4. Pracowników Zespołu zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor.

5. Skład osobowy Zespołu oraz zakres obowiązków określa Regulamin Organizacyjny.
Gospodarka finansowa


§ 9

Zespół jest jednostką budżetową.§ 10

Zespół korzysta ze środków finansowych w wysokości przyznanej w budżecie Gminy, przekazywanych na wniosek dyrektora i lokowanych na własnym rachunku bankowym.§ 11

1. Dochody Zespołu stanowią:

1) dochody własne z działalności podstawowej,

2) darowizny,

3) odsetki bankowe,

4) dochody wyszczególnione w poz. 1 – 3 przekazywane są na rachunek

podstawowy Gminy.§ 12

1. Zespół prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową oraz księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.

2. Projekt planu finansowego opracowuje dyrektor i przedstawia Zarządowi Gminy w terminie przewidzianym ustawą.

3. Po uchwaleniu budżetu Gminy Dyrektor Zespołu przedstawia Zarządowi Gminy w terminie 14 dni plan finansowy na dany rok budżetowy w kwotach określonych Uchwałą budżetową.

4. W planach finansowych Zespołu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku, które wprowadza na wniosek Dyrektora właściwy organ.

5. Dyrektor Zespołu może dokonać zmian w planie finansowym jednostki po uzyskaniu upoważnienia Zarządu Gminy.§ 13

Zespół zarządza przekazanym mu mieniem Gminy.§ 14

Likwidacja Zespołu, jego podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.§ 15

1. Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Zespół może używać pieczęci okrągłej zawierającej orła w otoku i napis z nazwą „Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach”.§ 16

1. Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w formie przewidzianej dla jego podjęcia.

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-01-22 08:55:44
Czas wytworzenia: 2009-01-22 08:55:30
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3469 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM