rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibąw Tworkowie (GZOKSiT) RODO Dzisiaj jest: Czwartek, 25.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

RODO

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)       Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48, 47-451 Tworków, adres e-mail: gzoksit@krzyzanowice.pl (dalej jako „ADO”);

2)       ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: IODO@KRZYZANOWICE.PL

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym zakresie:

a)       w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,

b)       niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,

c)       w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

d)       mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4)       Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane,

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

6)         Posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

      na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

      na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych ,

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

7)       Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8)        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

9)        W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10)   W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

11)   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy,

12)   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane,

13)   Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich

 Udostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2018-11-02 12:42:57
Czas wytworzenia: 2018-11-02 12:42:40
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2018-11-02 12:42:57)
Odwiedzin na tej stronie: 2569 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM