Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Znaleziono og│osze˝: 3
Og│oszenie o zamˇwieniu Data og│oszenia Termin sk│. ofert
„Przebudowa budynku przejÂcia granicznego w Cha│upkach na Centrum Gˇrnej Odry”
Zadanie wspˇ│finansowane przez Uniŕ Europejsk▒ ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Og│oszenie o zamˇwieniu z dn. 14.11.2019r.
2019-11-14 2019-11-29
„Przebudowa ul. Zachodniej nr 612129 S i ul. D│ugiej 612103 S w Tworkowie"
Zadanie dofinansowane ze Ârodkˇw Funduszu Drˇg Samorz▒dowych

Og│oszenie o zamˇwieniu z dn. 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r.
2019-09-26 2019-10-11
ÔÇ×Odbi´┐Żr i zagospodarowanie odpad´┐Żw komunalnych z nieruchomo´┐Żci zamieszka´┐Żych z terenu Gminy Krzy´┐Żanowice w roku 2020ÔÇŁ

Og´┐Żoszenie o zam´┐Żwieniu z dn. 04.09.20119r.
SPROSTOWANIE Og´┐Żoszenia o zam´┐Żwieniu

Informacja o Post´┐Żpowaniu na miniPortalu

UWAGA!!! Zmiana terminu
Z uwagi na zmian´┐Ż cz´┐Żstotliwo´┐Żci odbioru odpad´┐Żw zmieszanych i kuchennych w zabudowie wielorodzinnej, w za´┐Ż nr 3 - Szczeg´┐Żowy opis przedmiotu zam´┐Żwienia, zmienia si´┐Ż termin sk´┐Żadania i otwarcia ofert:
Termin sk´┐Żadania ofert - nie p´┐Żniej ni´┐Ż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10:45.r.
Termin otwarcia ofert - dnia 22.10.2019 r. o godz.11:00


W zwi´┐Żzku z powy´┐Ższym przes´┐Żano w dniu 02.10.2019r do publikacji w Dzienniku Urz´┐Żdowym Unii Europejskiej sprostowanie Og´┐Żoszenia o zam´┐Żwieniu w zakresie terminu sk´┐Żadania i otwarcia ofert, kt´┐Żre umie´┐Żcimy po zamieszczeniu sprostowana. Poni´┐Żej zamieszczamy:

Zmieniony za´┐Ż. Nr 3- Szczeg´┐Żowy opis przedmiotu zam´┐Żwienia,
Zmienion´┐Ż SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2019 r.

2019-09-04 2019-10-22
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/