rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Gminy Wójt Gminy Dzisiaj jest: Sobota, 13.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Wójt Gminy

mgr Grzegorz Utracki

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
pokój nr 20
tel.: (32) 419 40 50 w. 106
e-mail: wojt@krzyzanowice.pl


Przyjmowanie stron: czwartek od godz. 14:00 do godz. 16:00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 15).

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA

 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
  1. sprawowanie funkcji organu wykonawczego gminy,
  2. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  3. prowadzenie bieżących spraw gminy,
  4. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  6. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, 
  8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  10. sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  11. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
  12. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  13. upoważnienie Zastępcy, innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  14. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
  15. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  16. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  17. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  18. wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta innymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
  19. współpraca z miejscowymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
 3. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Zastępcy Wójta,
  2. Sekretarza Gminy,
  3. Skarbnika Gminy.
 4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 5. Wójt jest terenowym Szefem Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice.
 6. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje działania: 
  1. Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, jednostek oświatowych gminy Krzyżanowice,
  2. Urzędu Stanu Cywilnego,
  3. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
  4. Komórki Funduszy Zewnętrznych i Promocji,
  5. Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej,
  6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


Udostępniający: Sandra Hanka
Wytwarzający/Odpowiadający: Sandra Hanka
Czas udostępnienia: 2017-10-30 11:53:52
Czas wytworzenia: 2017-10-30 11:53:47
Ostatnia zmiana: Hanka Sandra (2017-10-30 11:53:52)
Odwiedzin na tej stronie: 11267 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM