Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika: Dorota Dwulecki

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie gminy Krzyżanowice. Posiada zbiór ksiąg archiwalnych z lat 1874-1912 z miasta Racibórz (Sudół), z lat 1874-1927 z miejscowości Bojanów oraz z lat 1874-1922 z Ligoty Tworkowskiej i Bukowa.

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy: przyjmowanie oświadczeń o:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
  1. rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenia i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego,
  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
  5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  6. przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  7. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  8. wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
  9. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
  10. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenie alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
  11. współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/