Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych

Podinspektor: Robert Koczy

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Inspektor

nr 24

130

oc@krzyzanowice.plDo zadań i kompetencji Stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
  1. kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska,
  2. przygotowanie ludności i mienia gminy do wykonywania zadań w ramach obrony cywilnej.
  3. tworzenie formacji samoobrony, sił i środków służących tym formacjom,
  4. organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony,
  5. tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta Gminy funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ich skutków,
  2. opracowywanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur,
  3. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
  4. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  5. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej,
  2. opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonywania zadań obronnych,
  3. realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
  1. realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
  2. wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
 5. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. zabezpieczenie logistyczne i materiałowo - techniczne jednostek OSP,
  2. nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem powierzonego sprzętu i mienia.
 6. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń na terenie Gminy.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/