Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Kierownik: Wolfgang Kroczek

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7: 00 do 15: 00
wtorek od 7: 00 do 15: 00
środa od 7: 00 do 15: 00
czwartek od 8: 00 do 17: 00
piątek od 7: 00 do 14: 00

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Adres e-mail

Kierownik Referatu

nr 4

133

rolnictwo@krzyzanowice.pl
Geodezja, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska

nr 3

142

geodezja@krzyzanowice.pl
Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami

nr 3

142

srodowisko@krzyzanowice.pl
srodowisko1@krzyzanowice.pl

Działalność Gospodarcza (LOP) 

nr 2 

140 

lop@krzyzanowice.plDo  zadań i kompetencji Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, w szczególności dotyczących:
  1. ochrony zwierząt, w tym:
   1. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
   2. utylizacji padliny,
   3. łowiectwa,
   4. opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
  2. realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
   1. ochrony zieleni,
   2. zachowania okazów cennych przyrodniczo.
  3. ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
   1. przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska,
   2. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
   3. ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
   4. ochrony środowiska przed odpadami.
  4. ogródków działkowych,
  5. ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
   1. rolniczego wykorzystania gruntów,
   2. rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
   3. dbałości o należyty stan dróg transportu rolnego,
   4. scalania gruntów.
  6. tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
  7. ochrony środowiska przed hałasem, wibracjami i innymi uciążliwościami,
  8. gospodarki wodnej i ochrony wód,
  9. gospodarowanie środkami przeznaczonymi na Ochronę Środowiska,
  10. współpraca z Gminną Spółką Wodną, Spółką "Górna Odra",
  11. współpraca ze Śląska Izbą Rolniczą - organizowanie wyborów,
  12. realizacja programów w zakresie ochrony środowiska,
  13. nadzorowanie spraw z zakresu melioracji na terenie działania Gminy,
  14. współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami w zakresie doradztwa rolniczego,
  15. ochrony przeciwpowodziowej,
  16. ochrony powietrza atmosferycznego,
  17. edukacji ekologicznej,
  18. wydawania zezwoleń na posiadanie psów rasy niebezpiecznej.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
  1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  2. ustaleniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  5. komunalizacją gruntów,
  6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  7. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  8. podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,
  9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami a w szczególności:
  1. przyjmowaniem deklaracji od mieszkańców,
  2. kontrola poprawności złożonych deklaracji, systemu segregacji w nieruchomościach indywidualnych,
  3. wystawianie nakazów płatniczych,
  4. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu opadów od mieszkańców gminy.
 4. Koordynowanie spraw prowadzonych przez Straż Miejską na terenie gminy.
 5. Realizacja i nadzór nad pracami porządkowo - konserwatorskimi prowadzonymi przez pracowników Urzędu na mieniu komunalnym gminy.
 6. Współpraca w zakresie organizowania imprez kulturalno - sportowych na terenie gminy Krzyżanowice.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, a w szczególności:
  1. ewidencji w centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. prowadzeniem Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości,
  3. zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Wykonywanie czynności wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia konkursu i kontroli wykorzystania środków.
 9. nadzór na pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez osoby z wyrokiem sądowym.
 10. Nadzór nad sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych na terenie gminy Krzyżanowice.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/