Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Język migowy

 

1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa  o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (Dz. U. Nr 209,po.1243).  Urząd Gminy Krzyżanowice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

  • poczty elektronicznej
  • faksu - numer 32 419 42 34

Jednocześnie informujemy, że wyznaczeni pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Stanowiska pracy tych osób są odpowiednio oznakowane, specjalnym znakiem.


Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w następujących jednostkach organizacyjnych Urzędu:
  1. Sekretariat Wójta Gminy - pokój Nr 19
  2. Wydziale Organizacyjnym - pokój Nr 15
Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Sekretariacie Urzędu lub Wydziale Organizacyjnym, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na  numer: 32 419 42 34 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:  ug@krzyzanowice.pl.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/