Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

"Dobry start"

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

a)    rodzicom,

b)    opiekunom faktycznym,

c)     opiekunom prawnym,

d)    rodzinom zastępczym,

e)     osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

f)      dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

g)    dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– raz w roku na dziecko uczące się w szkole;

Świadczenie przysługuje również osobom uczącym się tj. osobom pełnoletnim, uczącym się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z  ich strony oraz osobom usamodzielnianym

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż
do dnia 30 września
.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy,
licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/