rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Formy Pomocy Świadczenia rodzinne Świadczenie rodzicielskie Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Świadczenie rodzicielskie

 

Od 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis, która wprowadza nowe świadczenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.

Przysługuje:

a)      niezależnie od dochodu;

b)      w wysokości 1 000 zł miesięcznie (świadczenie jest świadczeniem podzielnym, przysługującym również w niepełnej wysokości, za niepełny miesiąc, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych);

c)      matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę);

d)      opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko - w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;

e)      w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;

f)       przez okres - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką:

- 52 tygodni - jednego dziecka,

- 65 tygodni - dwojga dzieci

- 67 tygodni - trojga dzieci

- 69 tygodni - czworga dzieci

- 71 tygodni - pięciorga i więcej dzieci.

Mogą ubiegać się osoby:

które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in:

- studenci, osoby uczące się

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych

- osoby zatrudnione

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Nie przysługuje, m.in.:

a)      w przypadku rodzica, gdy:

- co najmniej jeden z nich otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

- przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

b)      w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej:

- co najmniej jedna z osób otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

- nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

c)      w przypadku przysposobienia dziecka:

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej 

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej - od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie - prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek.

 

WAŻNE!!!

dla osób pobierających zasiłek rodzinny oraz dodatki – od 01.01.2016 r. świadczenie rodzicielskie będzie dochodem uzyskanym, w związku z czym w przypadku ustalenia
w rodzinie dodatkowo prawa do świadczenia rodzicielskiego - będzie należało dokonać ponownego przeliczenia dochodu rodziny dla powyższych świadczeń.

 Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2017-11-17 09:43:53
Czas wytworzenia: 2017-11-17 09:12:47
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2017-11-17 09:43:53)
Odwiedzin na tej stronie: 1668 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM