rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Formy Pomocy Świadczenie wychowawcze (500+) Dzisiaj jest: Czwartek, 24.05.2018
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje :

-matce,

-ojcu,

-opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

-opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł , natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje  w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia
kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym
miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które bo świadczenie przysługuje.
 
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w
wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia
wychowawczego.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
- na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).

 

Terminy składania wniosków:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
 
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa wyżej nie wcześniej niż od dnia odpowiednio :
-urodzenia się  dziecka,
-objęcia dziecka opieką lub  przysposobienia dziecka.
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku  wniosków składanych drogą elektroniczną –od dnia 1 lipca danego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na  kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa  do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31października tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 

Nie znaleziono plików w kategorii 'Ośrodek Pomocy Społecznej'.Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2017-11-17 09:51:19
Czas wytworzenia: 2017-11-17 09:40:12
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2017-11-17 09:51:19)
Odwiedzin na tej stronie: 134 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM