Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Świadczenia rodzinne

 

Świadczeniami rodzinnymi są m.in:

1)    zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym dodatek z tytułu:

  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy i na zamieszkanie)

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się

 

2)   świadczenia opiekuńcze, w tym:

3)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4)   świadczenie rodzicielskie

 

Nie znaleziono plików w kategorii 'Ośrodek Pomocy Społecznej'.

E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/