rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Formy Pomocy Pomoc Społeczna Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Pomoc Społeczna

         Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

          Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

          Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.        

           Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 Podstawa prawna

 •   Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.)

Rodzaje udzielanej pomocy

 

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
 • opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Osoby uprawnione

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które:

 • spełniają określone kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej w punktach od 2 - 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy, przyjmuje się następujące kwoty:

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł,
 2. na każdą osobę w rodzinie - 514 zł.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty które należy dołączyć do wniosku ( w zależności od sytuacji osoby lub rodziny):

 • Zaświadczenie o zarobku za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (od wszystkich pracujących członków rodziny)
 • Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za praktyki za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (od uczących się dzieci) nawet w przypadku, gdy praktyki są niepłatne,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (od wszystkich bezrobotnych członków rodziny),
 • Aktualna decyzja ZUS o wysokości przyznanej emerytury lub renty albo innego świadczenia albo zaświadczenie z ZUS w wysokości wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • W przypadku otrzymywania z ZUS zasiłku chorobowego należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • W przypadku otrzymywania alimentów - dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające niepełnosprawność (dotyczy wszystkich członków rodziny) lub orzeczenie KIZ potwierdzające ustaloną grupę inwalidzką albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające niezdolność do pracy,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą, przewlekłą chorobę,
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa w ha przeliczeniowych,
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o formie opodatkowania oraz dokument urzędowy potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • Inne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego.

Za rodzinę, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania.

 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznanie świadczeń.

 

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

Nie znaleziono plików w kategorii 'Ośrodek Pomocy Społecznej'.Udostępniający: Małgorzata Krzemien
Wytwarzający/Odpowiadający: OPS
Czas udostępnienia: 2017-11-17 09:39:16
Czas wytworzenia: 2017-11-17 09:11:18
Ostatnia zmiana: Krzemien Małgorzata (2017-11-17 09:39:16)
Odwiedzin na tej stronie: 1809 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM