rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Dostępność Deklaracja dostępności Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe

Nazwa instytucji: Urząd Gminy Krzyżanowice
Adres: ulica Główna 5
Kod pocztowy: 47-450
Miejscowość: Krzyżanowice
Telefon: +48 32 4194050
Telefon: +48 32 4194051
Telefon: +48 32 4194213
Fax: +48 32 4194234
E-mail: ug@krzyzanowice.pl
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /ugkrzyzanowice/skrytka

Godziny pracy:
Poniedziałek od 7.00 do 15.00
Wtorek od 7.00 do 15:00
Środa od 7.00 do 15.00
Czwartek od 8.00 do 17.00
Piątek od 7.00 do 14.00

Pozostałe dane identyfikacyjne:
Kod Gminy wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 2411042

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Urząd Gminy: 639-17-05-735
Numer Regon Urząd Gminy: 000535758
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Gmina Krzyżanowice: 6391986361
Regon Gmina Krzyżanowice: 276258440

Wstęp

Urząd Gminy w Krzyżanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Gminy Krzyżanowice

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-05-31

Zgodność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:
. Nagrania obrad Rady Gminy Krzyżanowice nie posiadają audiodeskrypcji, napisów oraz stenogramów;
. Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów;
. Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
. Strona internetowa posiada wbudowany mechanizm skrótów klawiaturowych działających w obrębie całego Biuletynu Informacji Publicznej, który może powodować konflikty z narzędziami wspomagającymi dla osób niepełnosprawnych;
. Strona nie jest zgodna ze standardami WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
. Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym, na przykład transmisja obrad Rady Gminy Krzyżanowice;
. Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku;
. Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku;
. Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
. Mapy i inne obrazy w postaci skanów arkuszy;

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale "Informacje zwrotne i dane kontaktowe" oraz "Procedura wnioskowo-skargowa"

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej:
. Możliwość wydruku otwartego artykułu;
. Możliwość 4-ro stopniowego powiększenia tekstu;
. Wyszukiwarka treści na stronie;
. Mapa strony;

Wyniki przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej

Ocenę dostępności w zakresie dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA przeprowadzono za pomocą ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami. Dodatkowo przeprowadzono samoocenę innych aspektów strony internetowej które nie podlegają weryfikacji za pomocą narzędzi teleinformatycznych, między innymi składni zdań zamieszczonych na podstronach serwisu w celu ułatwienia ich interpretacji przez narzędzia automatycznie odczytujące tekst zawarty na stronie, np. stosowanie skrótów jak "np." (na przykład), "m.in." (między innymi) i tym podobnych które mogą powodować błędną interpretację tekstu przy odczytywaniu maszynowym. W związku z priorytetowym zapewnieniem dostępności treści deklaracji, wyniki raportów przeprowadzonych za pomocą narzędzi teleinformatycznych zamieszczamy poniżej w celu uniknięcia załączania ich w postaci plików PDF które mogą powodować ograniczoną dostępność do treści raportów:
Brak nazw zastosowanych narzędzi służących do wygenerowania poniższych raportów wynika z zapisów w regulaminie świadczenia usługi zawartych w licencji EULA - Licencji użytkownika końcowego.
Przeprowadzone walidacje bezpłatnymi narzędziami zewnętrznymi wraz z wynikami walidacji:

Narzędzie nr 1, data testu: 30.03.2020:

Raport nr 1 - Usability - użyteczność:
Usability.gov Guidelines - Strony naruszają wytyczne;
W3C Best Practices - Strony naruszają wytyczne;
Readability - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 2 - Search - wyszukiwarki:
Google Search Guidelines - Strony naruszają wytyczne;
Bing Search Guidelines - Strony naruszają wytyczne;
Yahoo Search Guidelines - Nie znaleziono błędów;
Robots.txt Guidelines - Nie znaleziono błędów;
Search Best Practices - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 3 - Standards - standardy:
W3C HTML/XHTML Validation - Walidacja niepoprawna;
W3C CSS Validation - Wszystkie strony poprawne;
W3C Deprecated Features - Znaleziono błędy;
Raport nr 4 - Errors - błędy:
Broken links - Nie znaleziono błędów;
Server configuration - Nie znaleziono błędów;
ASP, ASP.NET and PHP script errors - Nie znaleziono błędów;
Internet RFCs - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 5 - Compatibility - kompatybilność z przeglądarkami internetowymi:
Błędy krytyczne; brak dla testów pod kątem IE 11, Edge 79, Firefox 72, Safari, Opera 66, Chrome 79, iOS, Android

Narzędzie nr 2, data testu: 30.03.2020:

Poziom Walidacji - A WCAG:
Walidacja CSS: OK - brak błędów;
Walidacja poprawności nagłówków: OK - brak błędów;
Dostępność bez javascriptu: OK - brak błędów;
Walidacja HTML-a: 24 - ostrzeżeń, 13 - błędów;
Poziom Walidacji - AA WCAG:
Kontrast elementów tekstowych: OK - brak błędów;
Poziom Walidacji - AAA WCAG:
Walidacja poprawności nagłówków: OK - brak błędów;

Narzędzie nr 3, data testu 30.03.2020:

Metodologia badania polega na otwieraniu kolejnych podstron witryny internetowej i analizie ich zawartości poprzez wtyczkę zainstalowaną w przeglądarce, dokonującą analizy zawartości wyświetlonej strony w trybie online. Test wykazał błędy związane z brakiem alternatywnego tekstu do wykorzystywanych elementów graficznych, błędy związane z niedostatecznym kontrastem pomiędzy sąsiadującymi elementami lub elementami występującymi jeden na drugim. Występują również błędy związane z wykorzystaniem tabel do formatowania zawartości strony. Kolejnym elementem jest wykorzystanie małej i bardzo małej czcionki wykorzystywanej na stronie w niektórych treściach.

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Adam Trofimczuk, informatyk@krzyzanowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324194050
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżanowicach znajduje się od ulicy Głównej 5 w Krzyżanowicach. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi Urzędu Gminy w Krzyżanowicach w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona tylko w sposób wizualny za pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku znajduje się wyznaczone i bezpłatne pojedyncze miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku Urzędu może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze urzędu.

Informacje dodatkowe

Data ostatniego przeglądu strony internetowej: 30 marca 2020 roku;
Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: brak;


Udostępniający: Krzyżanowice Gmina
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzyżanowice Gmina
Czas udostępnienia: 2021-03-26 00:12:40
Czas wytworzenia: 2020-04-07 21:18:16
Ostatnia zmiana: Gmina Krzyżanowice (2021-03-26 00:12:40)
Odwiedzin na tej stronie: 2524 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM