Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2023

Znaleziono 44 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2023

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2023
URG_LVI_44_23.pdf [] Uchwała Nr LVI/44/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 277 KB
URG_LVI_43_23.pdf [277 KB] Uchwała Nr LVI/43/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s statutu samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny zespół Oświaty w Krzyżanowicach 505 KB
URG_LVI_42_23.pdf [505 KB] Uchwała Nr LVI/42/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały nr LIV/32/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego 255 KB
URG_LVI_41_23.pdf [255 KB] Uchwała Nr LVI/41/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 1.02 MB
URG_LVI_40_23.pdf [1.02 MB] Uchwała Nr LVI/40/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.3 MB
URG_LVI_39_23.pdf [3.3 MB] Uchwała Nr LVI/39/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 w/s wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Krzyżanowice Spółdzielni Energetycznej 252 KB
URG_LVI_38_23.pdf [252 KB] Uchwała Nr LVI/38/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2022 rok 6.48 MB
URG_LVI_37_23.pdf [6.48 MB] Uchwała Nr LVI/37/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2022 rok 254 KB
URG_LVI_36_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 1.62 MB
URG_LVI_35_23.pdf [1.62 MB] Uchwała Nr LVI/35/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.05.2023 r w/s wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 251 KB
URG_LV_34_23.pdf [251 KB] Uchwała Nr LV/34/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 11.05.2023 r w/s wyrażenia woli przystąpienia Gminy Krzyżanowice do Raciborskiego Klastra Energii. 248 KB
URG_LIV_33_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LIV/33/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 265 KB
URG_LIV_32_23.pdf [265 KB] Uchwała Nr LIV/32/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego 253 KB
URG_LIV_31_23.pdf [253 KB] Uchwała Nr LIV/31/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 roku w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 777 KB
URG_LIV_30_23.pdf [777 KB] Uchwała Nr LIV/30/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.43 MB
URG_LIV_29_23.pdf [3.43 MB] Uchwała Nr LIV/29/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 4.58 MB
URG_LIV_28_23.pdf [4.58 MB] Uchwała Nr LIV/28/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.04.2023 r w/s nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 377 KB
URG_LIV_27_23.pdf [377 KB] Uchwała Nr LIV/27/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2023 r w/s utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach 249 KB
URG_LIII_26_23.pdf [249 KB] Uchwała Nr LIII/26/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice przy ulicy Tworkowskiej 568 KB
URG_LIII_25_23.pdf [568 KB] Uchwała Nr LIII/25/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy Krzyżanowice 261 KB
URG_LIII_24_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LIII/24/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 1.01 MB
URG_LIII_23_23.pdf [1.01 MB] Uchwała Nr LIII/23/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.45 MB
URG_LIII_22_23.pdf [3.45 MB] Uchwała Nr LIII/22/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Krzyżanowice 261 KB
URG_LIII_21_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LIII/21/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_LIII_20_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LIII/20/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice 263 KB
URG_LIII_19_23.pdf [263 KB] Uchwała Nr LIII/19/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023 r. 364 KB
URG_LIII_18_23.pdf [364 KB] Uchwała Nr LIII/18/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2023 r w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 471 KB
URG_LII_17_23.pdf [471 KB] Uchwała Nr LII/17/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 553 KB
URG_LII_16_23.pdf [553 KB] Uchwała Nr LII/16/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 595 KB
URG_LII_15_23.pdf [595 KB] Uchwała Nr LII/15/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice 254 KB
URG_LII_14_23.pdf [254 KB] Uchwała Nr LII/14/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 446 a.m. 1 położonej w Chałupkach 257 KB
URG_LII_13_23.pdf [257 KB] Uchwała Nr LII/13/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/3/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 266 KB
URG_LII_12_23.pdf [266 KB] Uchwała Nr LII/12/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w/s zmiany uchwały nr III/1/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w 264 KB
URG_LII_11_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LII/11/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie 248 KB
URG_LII_10_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LII/10/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia gminy Krzyżanowice do realizacji Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 329 KB
URG_LI_9_23.pdf [329 KB] Uchwała Nr LI/9/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzyżanowice 282 KB
URG_LI_8_23.pdf [282 KB] Uchwała Nr LI/8/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach 248 KB
URG_LI_7_23.pdf [248 KB] Uchwała Nr LI/7/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmian w budżecie gminy na 2023 rok 815 KB
URG_LI_6_23.pdf [815 KB] Uchwała Nr LI/6/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 3.42 MB
URG_LI_5_23.pdf [3.42 MB] Uchwała Nr LI/5/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 261 KB
URG_LI_4_23.pdf [261 KB] Uchwała Nr LI/4/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s zmiany uchwały nr XXVIII/1/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice 264 KB
URG_LI_3_23.pdf [264 KB] Uchwała Nr LI/3/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 270 KB
URG_LI_2_23.pdf [270 KB] Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui 313 KB
URG_LI_1_23.pdf [313 KB] Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.01.2023 r w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice" 434 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/