Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2021

Znaleziono 61 plik(ów) do pobrania.

Uchwały Rady Gminy 2021

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały Rady Gminy 2021
URG_XXXV_63_21.pdf [] Uchwała Nr XXXV/63/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 202 KB
URG_XXXV_62_21.pdf [202 KB] Uchwała Nr XXXV/62/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/89/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowyc 207 KB
URG_XXXV_61_21.pdf [207 KB] Uchwała Nr XXXV/61/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 218 KB
URG_XXXV_60_21.pdf [218 KB] Uchwała Nr XXXV/60/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 521 KB
URG_XXXV_59_21.pdf [521 KB] Uchwała Nr XXXV/59/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 3.39 MB
URG_XXXV_58_21.pdf [3.39 MB] Uchwała Nr XXXV/58/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy 204 KB
URG_XXXIV_57_21.pdf [204 KB] Uchwała Nr XXXIV/57/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2021r w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 449 KB
URG_XXXIV_56_21.pdf [449 KB] Uchwała Nr XXXIV/56/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2021r w/s inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 214 KB
URG_XXXIV_55_21.pdf [214 KB] Uchwała Nr XXXIV/55/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 sierpnia 2021r w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres do lat trzech 203 KB
URG_XXXIII_54_21.pdf [203 KB] Uchwała Nr XXXIII/54/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.07.2021 r w/s powołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 178 KB
URG_XXXIII_53_21.pdf [178 KB] Uchwała Nr XXXIII/53/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.07.2021 r w/s odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 172 KB
URG_XXXIII_52_21.pdf [172 KB] Uchwała Nr XXXIII/52/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.07.2021 r w /s określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022 182 KB
URG_XXXIII_51_21.pdf [182 KB] Uchwała Nr XXXIII/51/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19.07.2021 r w/s zmiany uchwały nr 0007.XXIV.65.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Tur 182 KB
URG_XXXII_50_21.pdf [182 KB] Uchwała Nr XXXII/50/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 182 KB
URG_XXXII_49_21.pdf [182 KB] Uchwała Nr XXXII/49/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.1 MB
URG_XXXII_48_21.pdf [2.1 MB] Uchwała Nr XXXII/48/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 177 KB
URG_XXXII_47_21.pdf [177 KB] Uchwała Nr XXXII/47/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanowice 173 KB
URG_XXXII_46_21.pdf [173 KB] Uchwała Nr XXXII/46/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 186 KB
URG_XXXII_45_21.pdf [186 KB] Uchwała Nr XXXII/45/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 553 KB
URG_XXXII_44_21.pdf [553 KB] Uchwała Nr XXXII/44/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 3.36 MB
URG_XXXII_42_21.pdf [3.36 MB] Uchwała Nr XXXII/42/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice 321 KB
URG_XXXII_41_21.pdf [321 KB] Uchwała Nr XXXIII/41/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2020 rok 965 KB
URG_XXXII_40_21.pdf [965 KB] Uchwała Nr XXXII/40/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanowice za 2020 rok 177 KB
URG_XXXII_39_21.pdf [177 KB] Uchwała Nr XXXII/39/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 907 KB
URG_XXXII_38_21.pdf [907 KB] Uchwała Nr XXXII/38/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.06.2021 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzyżanowice 170 KB
URG_XXXI_37_2021.pdf [170 KB] Uchwała Nr XXXI/37/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie 181 KB
URG_XXXI_36_2021.pdf [181 KB] Uchwała Nr XXXI/36/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 183 KB
URG_XXXI_35_2021.pdf [183 KB] Uchwała Nr XXXI/35/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 180 KB
URG_XXXI_34_2021.pdf [180 KB] Uchwała Nr XXXI/34/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej op 422 KB
URG_XXXI_33_2021.pdf [422 KB] Uchwała Nr XXXI/33/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18.05.2021 r w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 594 KB
URG_XXX_32_21.pdf [594 KB] Uchwała Nr XXX/32/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych 179 KB
URG_XXX_31_21.pdf [179 KB] Uchwała Nr XXX/31/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok 432 KB
URG_XXX_30_21.pdf [432 KB] Uchwała Nr XXX/30/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s zmiany uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 3.38 MB
URG_XXX_29_21.pdf [3.38 MB] Uchwała Nr XXX/29/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s przyjęcia aktualizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice" 5.67 MB
URG_XXX_28_21.pdf [5.67 MB] Uchwała Nr XXX/28/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021- 2024" 6.66 MB
URG_XXX_27_21.pdf [6.66 MB] Uchwała Nr XXX/27/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.04.2021 r w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Tworków 358 KB
URG_XXIX_26_21.pdf [358 KB] Uchwała Nr XXIX/26/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021 r w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach 171 KB
URG_XXIX_25_21.pdf [171 KB] Uchwała Nr XXIX/25/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 525 KB
URG_XXIX_24_21.pdf [525 KB] Uchwała Nr XXIX/24/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 3.36 MB
URG_XXIX_23_21.pdf [3.36 MB] Uchwała Nr XXIX/23/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotoweg 192 KB
URG_XXIX_22_21.pdf [192 KB] Uchwała Nr XXIX/22/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do realizacji rządowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 201 KB
URG_XXIX_21_21.pdf [201 KB] Uchwała Nr XXIX/21/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021 r w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2026" 356 KB
URG_XXIX_19_21.pdf [356 KB] Uchwała Nr XXIX/19/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzyżanowice 181 KB
URG_XXIX_18_21.pdf [181 KB] Uchwała Nr XXIX/18/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Krzyżanowice ze śr 410 KB
URG_XXIX_17_21.pdf [410 KB] Uchwała Nr XXIX/17/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyj 670 KB
URG_XXIX_16_21.pdf [670 KB] Uchwała Nr XXIX16/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021 r w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy Zabełkowskiej w miejscowości Chałupki 498 KB
URG_XXIX_15_21.pdf [498 KB] Uchwała Nr XXIX/15/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie zwolnień z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nal 185 KB
URG_XXIX_14_21.pdf [185 KB] Uchwała Nr XXIX/14/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 marca 2021 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) 1.97 MB
URG_XXIX_13_21.pdf [1.97 MB] Uchwała Nr XXIX/13/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30.03.2021r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR XVIII/12/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dró 600 KB
URG_XXVIII_12_21.pdf [600 KB] Uchwała Nr XXVIII/12/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 183 KB
URG_XXVIII_11_21.pdf [183 KB] Uchwała Nr XXVIII/11/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 404 KB
URG_XXVIII_10_21.pdf [404 KB] Uchwała Nr XXVIII/10/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 3.36 MB
URG_XXVIII_9_20.pdf [3.36 MB] Uchwała Nr XXVIII/9/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których 280 KB
URG_XXVIII_8_21.pdf [280 KB] Uchwała Nr XXVIII/8/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżanowice 484 KB
URG_XXVIII_7_21.pdf [484 KB] Uchwała Nr XXVIII/7/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2021 roku 399 KB
URG_XXVIII_6_21.pdf [399 KB] Uchwała Nr XXVIII/6/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpoznania 172 KB
URG_XXVIII_5_21.pdf [172 KB] Uchwała Nr XXVIII/5/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpoznania 171 KB
URG_XXVIII_4_21.pdf [171 KB] Uchwała Nr XXVIII/4/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpoznania 171 KB
URG_XXVII_3_21.pdf [171 KB] Uchwała Nr XXVII/3/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024 360 KB
URG_XXVII_2_21.pdf [360 KB] Uchwała Nr XXVII/2/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2023" 1.85 MB
URG_XXVII_1_21.pdf [1.85 MB] Uchwała Nr XXVII/1/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 175 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/