Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2011

Uwaga! Niniejsza strona zawiera zbiór zarządzeń Wójta Gminy Krzyżanowice wydawanych od 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenia wydawane do dnia 31 marca 2011 r. można znaleźć w zakładkach "Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu" lub "Zarządzenia Wójta Gminy jako Organu Wykonawczego"

Znaleziono 150 plik(ów) do pobrania.

Zarządzenia, ogłoszenia, obwieszczenia wójta

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Zarządzenia, ogłoszenia, obwieszczenia wójta
ZWG_0050_150_2011.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.150.2011 z 30.12.2011 w/s maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Krzyżanowice 57 KB
ZWG_0050_149_2011.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.149.2011 z 30.12.2011 w/s powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Socjalnych 45 KB
ZWG_0050_148_2011.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.148.2011 z 30.12.2011 w/s zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 186 KB
ZWG_0050_147_2011.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.147.2011 z 30.12.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji w postępowaniu o udzielenie zamówień finansowanych z budżetu gminy i realizowanych przez Urząd Gminy Krzyżanowice, których wartość wynosi od 3500 PLN do wart 68 KB
ZWG_0050_146_2011.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.146.2011 z 30.12.2011 w/s zasad dofinansowania dokształcania się pracowników Urzędu Gminy 113 KB
ZWG_0050_145_2011.pdf [113 KB] Zarządzenie Nr 0050.145.2011 z 30.12.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_144_2011.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.144.2011 z 30.12.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 71 KB
ZWG_0050_143_2011.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.143.2011 z 30.12.2011 w/s udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Krzyżanowice w postępowaniu o dofinasowanie projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.2.POKL 101 KB
ZWG_0050_142_11.pdf [101 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2011 z 30.12.2011 w/s ustalenia minimalnych stawek za najem pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych podległych Gminie Krzyżanowice 62 KB
ZWG_0050_140_2011.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.140.2011 z 29.12.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 136 KB
ZWG_0050_139_2011.pdf [136 KB] Zarządzenie Nr 0050.139.2011 z 29.12.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 85 KB
ZWG_0050_138_2011.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.138.2011 z 27.12.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 77 KB
ZWG_0050_137_2011.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.137.2011 z 27.12.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 73 KB
ZWG_0050_136_2011.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.136.2012 z 20.12.2012 r. w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznczeniem pod garaże 56 KB
ZWG_0050_135_2011.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.135.2011 z 15.12.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_134_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.134.2011 z 15.12.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 78 KB
ZWG_0050_133_2011.pdf [78 KB] Zarządzenie Nr 0050.133.2011 z 15.12.2011 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków pieniężnych i papierów wartościowych na dzień 30 grudnia 2011 r. 59 KB
ZWG_0050_132_2011.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.132.2011 z 14.12.2011 w/s wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. 112 KB
ZWG_0050_131_2011.pdf [112 KB] Zarządzenie Nr 0050.131.2011 z 13.12.2011 w/s "Awaryjnego wykonania odprowadzenia wód deszczowych z budynku LKS w Krzyżanowicach do kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie działki komunalnej nr 340 w Krzyżanowicach w ramach poprawy stosunków wodnych w rej 51 KB
ZWG_0050_130_2011.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.130.2011 z 13.12.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 62 KB
ZWG_0050_129_2011.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.129.2011 z 12.12.2011 w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanowice 56 KB
ZWG_0050_128_2011.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.128.2011 z 08.12.2011 w/s wyrażenia opinii dot. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w 2012 roku 47 KB
ZWG_0050_127_2011.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.127.2011 z 07.12.2011 w/s oddania w drzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze i inne 59 KB
ZWG_0050_126_2011.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.126.2011 z 01.12.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 84 KB
ZWG_0050_125_2011.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.125.2011 z 01.12.2011 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji 70 KB
ZWG_0050_124_11.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2011 z 01.12.2011 w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 980 KB
ZWG_0050_124_11.pdf [980 KB] Zarządzenie Nr 0050.124.2011 z 01.12.2011 w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 980 KB
ZWG_0050_123_2011.pdf [980 KB] Zarządzenie Nr 0050.123.2011 z 30.11.2011 w/s wydzielenia i likwidacji zużytego i zniszczonego sprzętu po byłych Przejściach Granicznych w Chałupkach i Owsiszczach oraz przejściach małego ruchu granicznego 59 KB
ZWG_0050_122_2011.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.122.2011 z 30.11.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 96 KB
ZWG_0050_121_2011.pdf [96 KB] Zarządzenie Nr 0050.121.2011 z 30.11.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz zmian w Zarządzeniu Nr 0050.114.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.11.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 82 KB
ZWG_0050_120_2011.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.120.2011 z 24.11.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 75 KB
ZWG_0050_119_2011.pdf [75 KB] Zarządzenie Nr 0050.119.2011 z 23.11.2011 w/s wydzielenia i likwidacji zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie Krzyżanowice 58 KB
ZWG_0050_118_2011.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.118.2011 z 22.11.2011 w/s przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów wyposażenia stanowiska dowodów osobistych i ewidencji ludności na dzień 30.11.2011 r. 70 KB
ZWG_0050_117_2011.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.117.2011 z 15.11.2011 w/s wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Krzyżanowice 159 KB
ZWG_0050_116_2011.pdf [159 KB] Zarządzenie Nr 0050.116.2011 z 15.11.2011 w/s przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Krzyżanowice w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim 64 KB
ZWG_0050_115_2011.pdf [64 KB] Zarzadzenie Nr 0050.115.2011 z 15.11.2011 w/z zmian w planach finansowych na 2012 rok 88 KB
ZWG_0050_114_2011.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.114.2011 z 15.11.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 84 KB
ZWG_0050_113_2011.pdf [84 KB] Zarządzenie Nr 0050.113.2011 z 14.11.2011 w/s przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice 1.06 MB
ZWG_0050_112_2011.pdf [1.06 MB] Zarządzenie Nr 0050.112.2011 z 14.11.2011 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty d/s pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy 57 KB
ZWG_0050_111_2011.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.111.2011 z 14.11.2011 w/s powołania Komisji do spraw naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty d/s gospodarki komunalnej i infrastruktury terenowej 57 KB
ZWG_0050_110_2011.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.110.2011 z 14.11.2011 w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2012 rok 2.97 MB
ZWG_0050_109_2011.pdf [2.97 MB] Zarządzenie Nr 0050.109.2011 z 09.11.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ 64 KB
ZWG_0050_108_2011.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.108.2011 z 09.11.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzają 92 KB
ZWG_0050_107_2011.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.107.2011 z 09.11.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w/s określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmin 92 KB
ZWG_0050_106_2011.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.106.2011 z 07.11.2011 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 55 KB
ZWG_0050_105_2011.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.105.2011 z 07.11.2011 w/s ogłoszenia wykazu nueruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 57 KB
ZWG_0050_104_2011.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.104.2011 z 31.10.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 83 KB
ZWG_0050_103_2011.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.103.2011 z 31.10.2011 w/s zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 70 KB
ZWG_0050_102_2011.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.102.2011 z 27.10.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 339 KB
ZWG_0050_101_2011.pdf [339 KB] Zarządzenie Nr 0050.101.2011 z 27.10.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 77 KB
ZWG_0050_100_2011.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.100.2011 z 26.10.2011 w/s informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za III kwartał 2011 roku 53 KB
ZWG_0050_99_2011.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.99.2011 z 24.10.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 70 KB
ZWG_0050_98_2011.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.98.2011 z 24.10.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_97_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2011 z 24.10.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 79 KB
ZWG_0050_97_2011.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.97.2011 z 24.10.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 79 KB
ZWG_0050_96_2011.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.96.2011 z 11.10.2011 w/s oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze 58 KB
ZWG_0050_95_2011.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.95.2011 z 07.10.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Utrzymanie zimowe dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012 w 62 KB
ZWG_0050_94__2011.pdf [62 KB] Zarzadzenie Nr 0050.94.2011 z 07.10.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_93_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.93.2011 z 07.10.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 68 KB
ZWG_0050_92_2011.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.92.2011 z 05.10.201 w/s ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 91 KB
ZWG_0050_91_2011.pdf [91 KB] Zarzadzenie Nr 0050.91.2011 z 03.10.2011 w/s określenia terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 59 KB
ZWG_0050_90_2011.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.90.2011 z 03.10.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 70 KB
ZWG_0050_89_2011.pdf [70 KB] Zarządzenie Nr 0050.89.2011 z 03.10.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_88_2011.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.88.2011 z 03.10.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_87_2011.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.87.2011 z 29.09.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 73 KB
ZWG_0050_86_2011.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.86.2011 z 26.09.2011 w/s utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Krzyżanowice na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej, wprowadzenia do realizacji precedur zawartych w Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego oraz uruchomienia r 69 KB
ZWG_0050_85_2011.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.85.2011 z 26.09.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 85 KB
ZWG_0050_84_2011.pdf [85 KB] Zarządzenie Nr 0050.84.2011 z 26.09.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_83_2011.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.83.2011 z 20.09.2011 w/s powołania Komisji Mieszkaniowej 68 KB
ZWG_0050_82_2011.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.82.2011 z 19.09.2011 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych 65 KB
ZWG_0050_81_2011.pdf [65 KB] Zarządzenie Nr 0050.81.2011 z 14.09.2011 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.66.2011 z 25.08.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 334 KB
ZWG_0050_80_2011.pdf [334 KB] Zarządzenie Nr 0050.80.2011 z 12.09.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 86 KB
ZWG_0050_79_2011.pdf [86 KB] Zarządzenie Nr 0050.79.2011 z 12.09.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_78_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.78.2011 z 12.09.2011 w/s powołania Komisji do spraw naboru na cele przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów 48 KB
ZWG_0050_77_2011.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.77.2011 z 07.09.2011 w/z założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2012 rok 186 KB
ZWG_0050_76_2011.pdf [186 KB] Zarządzenie Nr 0050.76.2011 z 5.09.2011 w/s powołania grupy organizacyjnej w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KOLIBER 2011" na terenie Gminy Krzyżanowice 122 KB
ZWG_0050_75_2011.pdf [122 KB] Zarządzenie Nr 0050.75.2011 z 01.09.2011 w/s udzielenia pełnomocnictwa 64 KB
ZWG_0050_74_2011.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.74.2011 z 31.08.2011 r. w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 87 KB
ZWG_0050_73_2011.pdf [87 KB] Zarządzenie Nr 0050.73.2011 z 31.08.2011 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 79 KB
ZWG_0050_72_2011.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.72.2011 z 31.08.2011 w/s likwidacji wyposażenia przekazanego nieodpłatnie na rzecz SP ZLA z siedzibą w Krzyżanowicach - Uchwałą Nr 22/50/2000 Zarządu Gminy Krzyżanowice z dnia 18.10.2000 r. 51 KB
ZWG_0050_71_2011.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.71.2011 z 26.08.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce o długości 618,43 mb 62 KB
ZWG_0050_70_2011.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.70.2011 z 26.08.2011 r. w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_69_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.69.2011 z 26.08.2011 r. w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 69 KB
ZWG_0050_68_2011.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.68.2011 z 26.08.2011 w/s informacji o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku 713 KB
ZWG_0050_67_2011.pdf [713 KB] Zarządzenie Nr 0050.67.2011 z 25.08.2011 r. w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 77 KB
ZWG_0050_66_2011.pdf [77 KB] Zarządzenie Nr 0050.66.2011 z 25.08.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 330 KB
ZWG_0050_65_2011.pdf [330 KB] Zarządzenie Nr 0050.65.2011 z 18.08.2011 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 55 KB
ZWG_0050_64_2011.pdf [55 KB] Zarządzenie Nr 0050.64.2011 z 18.08.2011 r. w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Owsiszcze 52 KB
ZWG_0050_63_2011.pdf [52 KB] Zarządzenie Nr 0050.63.2011 z 16.08.2011 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Magdalenie Ochman stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 48 KB
ZWG_0050_62_2011.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.62.2011 z 16.08.2011 w/s przedłużenia powierzenia Pani mgr Ricie Wieczorek stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie 47 KB
ZWG_0050_61_2011.pdf [47 KB] Zarządzenie Nr 0050.61.2011 z 11.08.2011 r. w/s wyłonienia wykonawców na realizację docieplenia budynku LKS w Chałupkach przy ul. Dworcowej 45 KB
ZWG_0050_60_2011.pdf [45 KB] Zarządzenie Nr 0050.60.2011 z 11.08.2011 r. w/s wydzielenia oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej powstałej w urzędzie 49 KB
ZWG_0050_59_2011.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.59.2011 r. z 11.08.2011 r. w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 89 KB
ZWG_0050_57_2011.pdf [89 KB] Zarządzenie Nr 0050.57.2011 z 29.07.2011 r. w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 82 KB
ZWG_0050_56_2011.pdf [82 KB] Zarządzenie Nr 0050.56.2011 z 28.07.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 69 KB
ZWG_0050_55_2011.pdf [69 KB] Zarządzenie Nr 0050.55.2011 z 22.07.2011 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za II kwartał 2011 roku 53 KB
ZWG_0050_54_2011.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.54.2011 z 18.07.2011 w/s udzielenia pełnomocnictwa 48 KB
ZWG_0050_53_2011.pdf [48 KB] Zarządzenie Nr 0050.53.2011 z 18.07.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 92 KB
ZWG_0050_52_2011.pdf [92 KB] Zarządzenie Nr 0050.52.2011 z 18.07.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 156 KB
ZWG_0050_51_2011.pdf [156 KB] Zarządzenie Nr 0050.51.2011 z 01.07.2011 w/s ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w 25 KB
ZWG_0050_50_2011.pdf [25 KB] Zarządzenie Nr 0050.50.2011 z 01.07.2011 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Łukasza Zaborowski nauczyciela matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 50 KB
ZWG_0050_49_2011.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.49.2011 z 01.07.2011 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Sabiny Nowak nauczyciela - pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_48_2011.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.48.2011 z 01.07.2011 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Bindacz nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 50 KB
ZWG_0050_47_2011.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.47.2011 z 01.07.2011 w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Beaty Kubny nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bieńkowicach 49 KB
ZWG_0050_46_2011.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.46.2011 z 30.06.2011 w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzyżanowice 61 KB
ZWG_0050_45_11.pdf [61 KB] Zarządzenie Nr 0050.45.2011 z 30.06.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 345 KB
ZWG_0050_44_2011.pdf [345 KB] Zarządzenie Nr 0050.44.2011 z 30.06.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 83 KB
ZWG_0050_43_2011.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.43.2011 z 30.06.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 67 KB
ZWG_0050_42_2011.pdf [67 KB] Zarządzenie Nr 0050.42.2011 z 20.06.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 81 KB
ZWG_0050_41_2011.pdf [81 KB] Zarządzenie Nr 0050.41.2011 z 20.06.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 76 KB
ZWG_0050_40_11.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.40.2011 z 15.06.2011 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 2011 roku w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 305 KB
ZWG_0050_39_2011.pdf [305 KB] Zarządzenie Nr 0050.39.2011 z 15.06.2011 w/s wyłonienia wykonawców na realizację robót zabezpieczających i konserwatorskich ruin Zamku w Tworkowie - etap IV 51 KB
ZWG_0050_38_11.pdf [51 KB] Zarządzenie Nr 0050.38.2011 z 15.06.2011 w/s oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice 59 KB
ZWG_0050_37_11.pdf [59 KB] Zarządzenie Nr 0050.37.2011 z 15.06.2011 w/s przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Zabełkowie 49 KB
ZWG_0050_36_2011.pdf [49 KB] Zarządzenie Nr 0050.36.2011 z 15.06.2011 w/s organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice 96 KB
ZWG_0050_35_11.pdf [96 KB] Zarządzenie 0050.35.2011 z 03.06.2011 w/s powołania osób, ktore mogą wchodzić w skład komisji prztergowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: " Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ul. Wiejskiej w Roszkowie 62 KB
ZWG_0050_34_11.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.34.2011 z 03.06.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia zadania : " Odbudowa przyczółków,wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu - Zabełków ul. Rymera w ramach usu 62 KB
ZWG_0050_33_11.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.33.2011 z 02.06.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 309 KB
ZWG_0050_32_11.pdf [309 KB] Zarządzenie Nr 0050.32.2011 z 02.06.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 58 KB
ZWG_0050_31_11.pdf [58 KB] Zarządzenie Nr 0050.31.2011 z 02.06.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 71 KB
ZWG_0050_30_11.pdf [71 KB] Zarządzenie Nr 0050.30.2011 z 30.05.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przertargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie : " Budowa stopni opróżniających przepływy wezbraniowe na rowie H-18 -etap I - budowa jednej przegro 63 KB
ZWG_0050_29_11.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.29.2011 z 31.05.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 74 KB
ZWG_0050_28_11.pdf [74 KB] Zarządzenie Nr 0050.28.2011 z 31.05.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_27_11.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.27.2011 w/s nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Tworków. 50 KB
ZWG_0050_26_11.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.26.2011 z 23.05.2011 dot. przeprowadzenia konsultacji projektu w/s zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzysta 417 KB
ZWG_0050_25_11.pdf [417 KB] Zarządzenie Nr 0050.25.2011 z 23.05.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 76 KB
ZWG_0050_24_11.pdf [76 KB] Zarządzenie Nr 0050.24.2011 z 23.05.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 83 KB
ZWG_0050_23_11.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.23.2011 z 20.05.2011 w/s przekazania sprzętu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach 56 KB
ZWG_0050_22_11.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.22.2011 z 17.05.2011 w/s zmiany zarządzenia Nr 0050/15/11 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 05.05.2011 r. dot. powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o u 63 KB
ZWG_0050_21_11.pdf [63 KB] Zarządzenie Nr 0050.21.2011 z 17.05.2011 w/s wyłonienia wykonawców na zadanie: "Poprawa stanu nawierzchni parkingu przy budynku komunalnym - zamek w Chałupkach". 50 KB
ZWG_0050_20_11.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.20.2011 z 11.05.2011 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2010 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych 126 KB
ZWG_0050_19_11.pdf [126 KB] Zarządzenie Nr 0050.19.2011 z 06.05.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. uchwalenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funcjonowania. 80 KB
ZWG_0050_18_11.pdf [80 KB] Zarządzenie Nr 0050.18.2011 z 05.05.2011 w/s zmiany w Zarządzeniu Nr 0152/44/10 Wójta Gminy Krzyżanowice-Kierownika Urzędu z dnia z dnia 29.10.2011 r. w/s zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów ko 529 KB
ZWG_0050_17_11.pdf [529 KB] Zarządzenie 0050.17.2011 z 05.05.2011 w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy dla odcinka drogi w miejscowości Krzyżanowice 306 KB
ZWG_0050_16_2011.pdf [306 KB] Zarządzenie Nr 0050.16.2011 z 05.05.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie : " Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego ha boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sport 62 KB
ZWG_0050_15_2011.pdf [62 KB] Zarządzenie Nr 0050.15.2011 z 05.05.2011 w/s powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie: "Przebudowa drogi transportu rolnego z dostosowaniem nawierzchni do potrzeb ruchu rowerowego - trasa r 68 KB
ZWG_0050_14_11.pdf [68 KB] Zarządzenie Nr 0050.14.2011 z 29.04.2011 w/s powołania Komisji d/s naboru w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s środków pomocowych i promocji gminy 184 KB
ZWG_0050_13_11.pdf [184 KB] Zarządzenie Nr 0050.13.2011 z 29.04.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 79 KB
ZWG_0050_12_11.pdf [79 KB] Zarządzenie Nr 0050.12.2011 z 29.04.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 83 KB
0050.11.2011.pdf [83 KB] Zarządzenie Nr 0050.11.2011 z 28.04.2011 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice 445 KB
ZWG_0050_10_11.pdf [445 KB] Zarządzenie Nr 0050.10. 2011 z 28.04.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 64 KB
ZWG_0050_9_11.pdf [64 KB] Zarządzenie Nr 0050.9.2011 z 28.04.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 88 KB
ZWG_0050_8_11.pdf [88 KB] Zarządzenie Nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z 26.04.2011 w/s informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżaniowice za I kwartał 2011 roku 53 KB
ZWG_0050_7_11.pdf [53 KB] Zarządzenie Nr 0050.7.2011 z 21.04.2011 w/s wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji zamiennej dla inwestycji pn: "Budowa sali sportowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej ". 50 KB
ZWG_0050_6_11.pdf [50 KB] Zarządzenie Nr 0050.6.11 z 15.04.2011 w/s zmian w planach finansowych na 2011 rok 73 KB
ZWG_0050_5_11.pdf [73 KB] Zarządzenie Nr 0050.5.11 z 15.04.2011 w/s zmian w budżecie gminy na 2011 rok 72 KB
ZWG_0050_4_11.pdf [72 KB] Zarządzenie Nr 0050.4.11 z 12.04.2011 w/s wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 54 KB
ZWG_0050_3_11.pdf [54 KB] Zarządzenie Nr 0050.3.11 z 12.04.2011 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 56 KB
ZWG_0050_2_11.pdf [56 KB] Zarządzenie Nr 0050.2.11 z 12.04.2011 w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 57 KB
ZWG_0050_1_11.pdf [57 KB] Zarządzenie Nr 0050.1.11 z 11.04.2011 w/s nie wykonania prawa pierwokupu 49 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/