Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rok 2005

Uchwała Nr XXXIII/89/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIII/88/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/70/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczącej podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIII/87/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIII/86/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/85/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez Gminę Krzyżanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziłających w celu osiągnięcia zysku

Uchwała Nr XXXIII/84/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie programu pracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Uchwała Nr XXXIII/83/2005 Rady Gminy Krzy anowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zwolnienia osób bezrobotnych oraz absolwentów od zapłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XXXIII/82/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzyżanowice opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach.

Uchwała Nr XXXIII/81/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Uchwała Nr XXXIII/80/2005 Rady Gminy w Krzy anowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/79/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/78/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzy anowice

Uchwała Nr XXXII/77/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice

Uchwała Nr XXXII/76/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXI/68/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII/75/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.12.2005r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

Uchwała Nr XXXII/74/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01.12.2005r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

Uchwała Nr XXXII/73/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Krzyżanowice

Uchwała Nr XXXII/72/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie : przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanowice na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXII/71/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/70/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXII/69/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/68/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/67/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa III kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie – kwatera nr IV wg dokumentacji technicznej”

UCHWAŁA Nr XXXI/66/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Cyklo ścieżki – etap II”.

UCHWAŁA Nr XXXI/65/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Karty wspólnej historii– jak szybko mija czas?.

Uchwała Nr XXXI/64/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Krzyżanowice na lata 2004 – 2008.

UCHWAŁA Nr XXXI/63/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/62/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/49/2004 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącej opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/61/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA Nr XXX/60/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/95/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 4 września 2003 roku dot. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice oraz nadania jej statutu

UCHWAŁA Nr XXX/59/05 Gminy Krzyżanowice z dnia 27 września 2005 roku w sprawie współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu – ETAP II FAZA I, Gmina Krzyżanowice i Kornowac” wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności

UCHWAŁA Nr XXX/58/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 roku w sprawie: zgłoszenia wniosku do dofinansowania i przystąpienia do konkursu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne

UCHWAŁA Nr XXX/57/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa infrastruktury transportowej w Gminie Krzyżanowice szansą rozwoju i nowych miejsc pracy”

UCHWAŁA Nr XXX/56/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXX/55/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 IX 2005 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Hotelu Restauracji Zamek w Chałupkach.

UCHWAŁA Nr XXX/54/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego marki ŻUK A-06 KAL 9758 rok prod. 1978 z OSP Nowa Wioska.

UCHWAŁA Nr XXX/53/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego na wspólne prowadzenie składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie

UCHWAŁA Nr XXIX/52/05 Rady Gminy w Krzy anowicach z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXIX/51/05 UCHWAŁA Nr XXIX/51/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/50/2005 Rady Gminy w Krzy anowicach z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/49/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.08.2005r. w sprawie wyrażenia opinii o reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Uchwała Nr XXVIII/48/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Zabełków.

Uchwała Nr XXVIII/47/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Chałupki.

Uchwała Nr XXVIII/46/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Zebranie Wiejskie sołectwa Tworków.

Uchwała Nr XXVIII/45/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/45/05 Rady Gminy Krzyżanowice
  z dnia 30 czerwca 2005 roku. Dotacje z budżetu gminy na rok 2005.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/45/05 Rady Gminy Krzyżanowice
  z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/45/05 Rady Gminy Krzyżanowice
  z dnia 30 czerwca 2005 roku. Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach na rok 2005.

 

Uchwała Nr XXVIII/44/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/43/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała Nr XXVIII/42/05 Rady Gminy  w Krzyżanowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzyżanowice.

Uchwała Nr XXVIII/41/05 Rady Gminy  w Krzyżanowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)".

 

Uchwała Nr XXVII/40/05 z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/40/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 09 czerwca 2005 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/40/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 09 czerwca 2005 r. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/40/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 09 czerwca 2005 r. Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie.
 • Załącznik Nr 4 do uchwałyNr XXVII/40/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 09 czerwca 2005 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

 

Uchwała Nr XXVI/39/05 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/39/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 19 maja 2005 roku. Dotacje z budżetu gminy na rok 2005.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/39/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 19 maja 2005 roku. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/39/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 19 maja 2005 roku. Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłądy na jego finansowanie.
 • Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/39/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 19 maja 2005 roku.Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach na rok 2005.

Uchwała Nr XXVI/38/05 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/37/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie odwołania Społecznej Komisji do spraw funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Krzyżanowice.

Uchwała nr XXV/36/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/36/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/36/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie.
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/36/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

 

Uchwała nr XXV/35/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/35/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 roku. Dotacje z budżetu gminy na rok 2005.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/35/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/35/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie.
 • Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/35/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXV/34/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik do uchwały Nr XXV/34/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Uchwała nr XXV/33/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - bilansu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach.

Uchwała nr XXV/32/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie ustalenia opłat za szyldy i reklamy umieszczone na obiektach i terenach komunalnych.

Uchwała nr XXV/31/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Roszkowie.

Uchwała nr XXV/30/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28.04.2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy Krzyżanowice.

Uchwała nr XXIV/29/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania nadzoru nad realizacją porozumienia międzygminnego na wspólne prowadzenie składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie.

Uchwała nr XXIV/28/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

 • Załącznik do Uchwały Nr XXIV/28/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 31 marca 2005r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

Uchwała nr XXIV/27/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.

Uchwała nr XXIV/26/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice.

 • Załącznik do uchwały Nr XXIV/26/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanowice.

Uchwała nr XXIV/25/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice.

 • Załącznik do uchwały Nr XXIV/25/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005 roku. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice.

Uchwała nr XXIV/24/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2002 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 listopada 2002 r. dot. ustalenia składników wynagrodzenia dla wójta gminy.

Uchwała nr XXIV/23/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania.

Uchwała nr XXIV/22/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

 • Załącznik do uchwały Nr XXXIV/22//05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005 roku. Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Uchwała nr XXIV/21/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik do uchwały nr XXIV/21/2005. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXIV/20/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała nr XXIV/19/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/19/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005.
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/19/05 Rady Gminy Krzyżanowice. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXIV/18/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie powołania skarbnika gminy.

Uchwała nr XXIV/17/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31.03.2005 w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Uchwała nr XXIII/16/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice.

 • Załącznik do uchwały Nr XXIII/16/05 Rady Gminy w KrzyŜanowicach z dnia 24 lutego 2005 roku. Regulamin wynagradzania nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice obowiązujący od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr XXIII/15/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie dowozu uczniów do szkół.

Uchwała nr XXIII/14/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Roszkowie.

 

Uchwała nr XXIII/13/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

 

Uchwała nr XXIII/12/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach.

 • Załącznik do uchwały nr XXIII/12/2005. Statut Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Krzyżanowicach.

Uchwała nr XXIII/11/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Krzyżanowice nr I/5/2002 z dnia 14 listopada 2002 roku dot. ustalenia liczby członków komisji oraz składów osobowych.

Uchwała nr XXIII/10/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie opinii dot. projektu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji "Bohumin" i "Racibórz" dla budowy kanalizacji sanitarnej.

Uchwała nr XXIII/9/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik do uchwały nr XXIII/9/2005. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXIII/8/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/8/05 Rady Gminy Krzyżanowice
  z dnia 24.02.2005. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/8/05 Rady Gminy Krzyżanowice
  z dnia 24.02.2005r. Wieloletni program inwestycyjny oraz nakłądy na jego finansowanie.

Uchwała nr XXIII/7/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik do uchwały nr XXIII/7/2005. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXIII/6/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.02.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z którego wyłączone zostały: tereny objęte uchwałami Rady Gminy Krzyżanowice; teren przeznaczony dla projektowanego zbiornika retencyjnego "Racibórz Dolny".

 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/6/2005. Stwierdzenie Rady Gminy zgodności Planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice".
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/6/2005. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu wniesionych w trakcie do wyłożenia do publicznego wglądu (nie uwzględnionych przez wójta).

Uchwała nr XXII/5/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 • Załącznik do Uchwały XXII/5/05 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 stycznia 2005 roku. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała nr XXII/4/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice.

 • Załącznik do uchwały Nr XXII/4/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 stycznia 2005 roku. Regulamin wynagradzania nauczycieli w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice obowiązujący od 1.01.2005r. – 31.12.2005r.

Uchwała nr XXII/3/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 grudnia 2004 roku nr XXI/116/04 Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Uchwała nr XXII/2/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/2/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 stycznia 2005 r. Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok.
 • Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/2/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 stycznia 2005 r. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie gminy na 2005 rok.

 

Uchwała nr XXII/1/2005 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 w sprawie programu współpracy gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 • Załącznik do Uchwały Nr XXII/1/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.01.2005 r. Program współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/