rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Gmina Jednostki Organizacyjne Gminy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Statut Dzisiaj jest: Poniedziałek, 11.12.2023
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Statut 


STATUT GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KRZYŻANOWICACH


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zwany dalej "Zakładem" powołany jest do prowadzenia działalności komunalnej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonym niniejszym statutem.

2. Działalność komunalna prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.

3. Podstawę działania Zakładu określa:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z póź. zm.

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. poz. 1333)

4) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997r. poz. 43 z późn. zm.).

§ 2

1. Pełna nazwa Zakładu brzmi:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie ul. Kolejowa nr 2/1.

2. Zakład używa nazwy skróconej "GZGK w Krzyżanowicach".


§ 3

Terytorialny zasięg działania Zakładu obejmuje obszar gminy Krzyżanowice oraz obszar, na którym Zakład wykonuje swoje zadania wynikające z zawartych umów.

§ 4

Nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Krzyżanowice.


Rozdział II

Przedmiot i zakres działania


§ 5

1. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

1) zaopatrzenie mieszkańców Gminy Krzyżanowice w wodę poprzez gospodarowanie wodociągiem "Rudyszwałd" i wodociągiem "Borucin",

2) prowadzenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie,

3) świadczenie usług sprzętowych i transportowych dla potrzeb własnych i na rzecz innych podmiotów,

4) prowadzenie inwestycji w zakresie związanym z działalnością Zakładu,

5) produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

2. Przychody osiągane z działalności przeznaczone są na pokrywanie kosztów prowadzenia działalności.

3. Zadania wymienione w ust.1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału lub przy zaangażowaniu podwykonawców.


Rozdział III

Organizacja Zakładu

§ 6

1. Zakładem zarządza Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Krzyżanowice.

2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Zakład.

3. Kierownik zarządzą Zakładem w imieniu Gminy Krzyżanowice na mocy i w granicach udzielonych pełnomocnictw przez Wójta Gminy.

4. Kierownik Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie w zakresie działalności określonej w § 5 statutu Zakładu działając zgodnie z obowiązującym prawem, ponosząc pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

5. Strukturę organizacyjną Zakładu, system kontroli wewnętrznej, a także zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne określa regulamin organizacyjny.

6. Regulamin organizacyjny, ustalony przez Kierownika Zakładu, zatwierdza Wójt Gminy.

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

§ 7

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§ 8

1. Zakład budżetowy może otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu, zakres i zasady przyznawania oraz wysokość dotacji określa Rada Gminy w uchwale zatwierdzającej budżet.

2. Zakład budżetowy może otrzymywać dotacje celowe na realizacje inwestycji zgodnie z zapisem w rozdziale II § 5 ust.1.

§ 9

1. Przychodami Zakładu są przychody z działalności wymienionej w § 5 statutu oraz inne przychody.

2. Wydatkami Zakładu są koszty wynikające z prowadzonej działalności.

§ 10

Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik z zachowaniem kwot wpłat do budżetu oraz przyznanych dotacji.

§ 11

Planowane wpłaty do budżetu, rozliczenie dotacji z budżetu, Zakład będzie dokonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zakładów budżetowych.

§ 12

W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i wydatki bez zmiany planu zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymienioną w § 1 ust. 3 statutu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Działalność Zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.

§ 14

Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 15

Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji przychodów i wydatków budżetowych.

§ 16

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 17

1. Organ założycielski, którym jest Rada Gminy nadzoruje działalność Zakładu oraz zachowuje swoje prawa do kontroli działalności Zakładu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

2. Kontrole finansową nad Zakładem sprawuje Wójt oraz Skarbnik Gminy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Majątek Zakładu jest własnością komunalną Gminy Krzyżanowice. Zakład włada majątkiem na podstawie umowy użyczenia.

§ 19

Zakład dla celów uzyskania przychodów z innych źródeł niż wymienione w § 9 ust. 1, może zawierać umowy z osobami fizycznymi i prawnymi pod warunkiem, że umowy te nie prowadzą do zmiany własności komunalnej.

§ 20

Likwidacja Zakładu następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

§ 21

Zmiany i uzupełnienia do Statutu uchwala Rada Gminy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie maja obowiązujące przepisy, a w szczególności o zakładach budżetowych.Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-02-20 13:53:27
Czas wytworzenia: 2009-02-20 13:21:56
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 2830 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM