Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Owsiszcze

KADENCJA 2015 - 2019


Sołtys wsi:
Piotr Minkina

Członkowie Rady Sołeckiej:
Bogdan Pientka
Ernest Kaszny
Urszula Fas
Marek Sbeczka
Stanisław Wolek
Stefan Fiegler 


 

Uchwała Nr XX/108/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa OwsiszceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Owsiszcze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/88/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik

do Uchwały Nr XX/108/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 rokuSTATUT SOŁECTWA OWSISZCZE


Rozdział I

§ 1

Wspólnotę sołectwa Owsiszcze stanowią wszyscy jego mieszkańcy.

§ 2

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie grupujące pełnoletnich mieszkańców sołectwa, mających stałe zameldowanie na jego terenie, uprawnionych do głosowania.

§ 4

1. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką składającą się z Sołtysa i wybranych członków rady.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 5

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do sześciu miesięcy po upływie ich kadencji.

2. Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej podawana jest do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

4. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie.

5. Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu dokonuje otwarcia zebrania stwierdzając jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

6. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa.

§ 6

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

a) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

b) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

c) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

§ 7

1. Kompetencje i obowiązki Sołtysa:

a) reprezentuje sołectwo na zewnątrz,

b) prowadzi biuro sołectwa,

c) przewodniczy Radzie Sołeckiej,

d) zwołuje i organizuje zebranie wiejskie co najmniej 2 razy w roku, w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców; poza ogłoszeniem Sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty,

e) zwołuje posiedzenia Rady Sołeckiej co najmniej raz na kwartał,

f) realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z tymi uchwałami Rady Gminy jak najszerszemu kręgu mieszkańców,

g) opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pomocy oraz ulgi lub umorzenia podatkowe,

h) w zakresie ustalonym przez Radę dokonuje poboru podatków,

i) w miarę możliwości uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

j) składa mieszkańcom sołectwa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności,

2. Sołtysowi przysługuje prowizja od skasowanego podatku w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, o ile dokonuje poboru podatku w zakresie, o którym mowa w ppkt. h) pkt. 1.

§ 8

1. Kompetencje Rady Sołeckiej

k) pomaga Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

l) inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace możliwe do wykonania małymi nakładami finansowymi i przy udziale mieszkańców,

m) wykonuje uchwały zebrania wiejskiego.

2. Rada Sołecka nie może organizować robót, na wykonanie których niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

3. Rada Sołecka lub jeden z jej członków może uczestniczyć każdorazowo w przetargu na prace dotyczące sołectwa, jak również przy odbiorach robót w sołectwie.

§ 9

1. Zebranie wiejskie i Rada Sołecka podejmują uchwały poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.

2. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 5% osób uprawnionych za wyjątkiem zebrania, na którym dokonywany jest wybór Sołtysa i rady sołeckiej.

3. Dla prawomocności uchwał Rady Sołeckiej wymagana jest co najmniej 50% członków Rady Sołeckiej.Rozdział II

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 10

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa mającym stałe zameldowanie na jego terenie.

§ 11

1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Nad prawidłowością wyborów czuwa co najmniej 3-osoba komisja skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

n) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

o) przeprowadzenie głosowania,

p) ustalenie wyników głosowania,

q) sporządzenie protokołu o wynikach głosowania.

§ 12

1. Dla prawomocności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzonych na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganej ilości uprawnionych, zwołuje się zebranie w drugim terminie (może odbyć się w tym samym dniu po półgodzinnej przerwie), które będzie ważne w przypadku co najmniej 15 uprawnionych.

§ 13

Wybory Sołtysa

1. Sołtys wybierany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Kandydatów na Sołtysa komisja skrutacyjna umieszcza na listach wyborczych według kolejności zgłoszenia.

3. Głosowanie polega na postawieniu znaku X przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos.

4. Karty do głosowania, na których pozostawiono znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, uważa się za głos nieważny.

5. W przypadku jednego kandydata głosowanie polega na postawieniu znaku X przy zapisie TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

6. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość głosów, a w przypadku 1 kandydata ten, który uzyskał więcej głosów na TAK

§ 14

Wybory Rady Sołeckiej

1. Rada Sołecka liczy tylu członków ile postanowi zebranie wiejskie, ale nie więcej niż 10.

2. Rada Sołecka wybierana jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy czym ich liczba musi być co najmniej o 1 większa od liczby wybieranych członków Rady.

3. Kandydatów do Rady Sołeckiej komisja skrutacyjna umieszcza na kartach wyborczych według kolejności zgłoszenia.

4. Głosowanie polega na pozostawieniu znaku X przy nazwiskach tych kandydatów, na których oddaje się głos, ale nie więcej niż skład Rady.

5. Karty do głosowania, na których pozostawiono znaki X przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż określono w pkt. 4 są nieważne.

6. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

7. Jeżeli taka sama ilość głosów występująca u kilku kandydatów spowodowałaby przekroczenie liczebności statutowej Rady Sołeckiej, przeprowadza się kolejną turę głosowania nad tymi kandydatami aż do wyłonienia członka Rady.

§ 15

1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zebranie wiejskie potwierdza uchwała.

2. Komisja skrutacyjna sporządza z wyborów protokół, który podpisują jej członkowie.

3. Protokół wraz z załączonymi kartami wyborczymi przechowywany jest w Urzędzie Gminy.

§ 16

Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

1. Odwołania Sołtysa dokonuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym dla jego wyboru na wniosek 50% członków Rady Sołeckiej, lub co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Odwołania członka Rady Sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym dla jego wyboru na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania lub na wniosek Rady Sołeckiej.

§ 17

W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci Sołtysa albo członka Rady Sołeckiej Wójt Gminy w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.Rozdział III

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 18

1. Rada Gminy upoważnia organy wykonawcze sołectwa do:

r) organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów, w ramach obowiązujących przepisów,

s) dysponowania przychodami sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności określonej w pkt. 2.

2. Dochodami sołectwa są:

t) przychody własne sołectwa pochodzące z wpływów z działalności określonej w pkt. 1a),

u) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

v) darowizny.

§ 19

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.

2. Sołtys przedstawia coroczne sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na zebraniu wiejskim.

§ 20

Nadzór i kontrolę działalności finansowej sołectwa sprawuje Wójt Gminy.


Rozdział IV

Mienie sołectwa

§ 21

Zasady przekazywania sołectwu składników mienia do korzystania określa w uchwale Rada Gminy.

§ 22

Za prawidłowe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w § 21 odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.Rozdział V

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 23

Działalność sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Wójta Gminy

§ 24

Statut wchodzi w życie w formie uchwały w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Znaleziono 9 plik(ów) do pobrania.

Uchwały sołectwa Owsiszcze

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Uchwały sołectwa Owsiszcze
Owsiszcze_sklad_RS.pdf [] Uchwała Nr IV/3/2015 zebrania wiejskiego w Owsiszczach z dnia 15.03.2015 w/s wyboru Rady Sołeckiej w Owsiszczach 514 KB
Owsiszcze_liczba_RS.pdf [514 KB] Uchwała Nr IV/ 2/2015 zebrania wiejskiego w Owsiszczach z dnia 15.03.2015 w/s ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej w Owsiszczach 476 KB
Owsiszcze_soltys.pdf [476 KB] Uchwała Nr IV/1/2015 zebrania wiejskiego w Owsiszczach z dnia 15.03.2015 w/s wyboru Sołtysa wsi Owsiszcze 475 KB
6.uzs_owsiszcze_soltys_2011.pdf [475 KB] Uchwała Nr II/1/2011 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 13 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Sołtysa wsi Owsiszcze 72 KB
5.uzs_owsiszcze_liczba_rs_2011.pdf [72 KB] Uchwała Nr II/2/2011 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 13 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej wsi Owsiszcze 72 KB
4.uzs_owsiszcze_wybor_rs_2011.pdf [72 KB] Uchwała Nr II/3/2011 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 13 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej wsi Owsiszcze 75 KB
3.uchwala_dot._wyboru_soltysa_owsiszcz.pdf [75 KB] Uchwała Nr 5/1/2007 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Sołtysa wsi Owsiszcze 43 KB
2.skladu_liczbowego_rs_owsiszcz.pdf [43 KB] Uchwała Nr 5/2/2007 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej wsi Owsiszcze 44 KB
1.wyboru_rady_soleckiej_owsiszcze.pdf [44 KB] Uchwała Nr 5/3/2007 Zebrania Wiejskiego w Owsiszczach z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej wsi Owsiszcze 45 KB
E-mail: ug@krzyzanowice.pl http://bip.krzyzanowice.pl/