rozmiar czcionki: A   A   A
Strona Główna BIP Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP-www.bip.gov.pl
Strona główna Praca Urzędu Załatwianie spraw Dzisiaj jest: Czwartek, 18.07.2024
 
Dane teleadresowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
powiat raciborski województwo śląskie
www.krzyzanowice.pl
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.00-15.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 8.00-17.00
piątek: 7.00-14.00
Tel.
+48 (32) 419 40 50, +48 (32) 419 40 51, +48 (32) 419 42 13
Fax
+48 (32) 419 42 34
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Grzegorz Utracki
 

Załatwienie spraw

Małżeństwa, narodziny, zgony

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126

Dowody osobiste

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128

Meldunki

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zameldowanie na pobyt stały Referat Organizacyjny I;piętro 22 wew. 128
Zameldowanie na pobyt czasowy Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wymeldowanie z pobytu stałego  Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wymeldowanie z pobytu czasowego  Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128

Mieszkania

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Referat Budżetu i Finansów I piętro 14 wew. 121
Przyznanie mieszkania komunalnego Referat Gospodarki Przestrzennej Parter 1 wew. 141
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Parter 3 wew. 142

Nieruchomości

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Podział nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Rozgraniczenie nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142

Działalność gospodarcza

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zarejestrowanie działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Parter 1 wew. 140
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140

Zezwolenia i decyzje

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych Referat Gospodarki Przestrzennej Parter 1 wew. 141
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 133
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 133
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Parter 1 wew. 140
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Parter 1 wew. 140
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Referat Gospodarki Przestrzennej Parter 1 wew. 141

Zaświadczenia

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego I piętro 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Organizacyjny I piętro 22 wew. 128
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124
Poświadczenie własnoręczności podpisu Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych Referat Organizacyjny I piętro 15 wew. 124Udostępniający: Marcin Kucza
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Kucza
Czas udostępnienia: 2009-02-20 15:06:15
Czas wytworzenia: 2009-02-20 14:06:25
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 12241 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM